Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Łapy z zakresu organizacji opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3

poniedziałek, 02 grudzień 2019

Burmistrz Łap zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanej w dalszej części ogłoszenia ustawą, działające na terenie Miasta i Gminy Łapy, zwane dalej kandydatami, do pracy w Komisji Konkursowejna realizację zadania publicznego Gminy Łapy z zakresu organizacji opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego lub żłobka na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.)w 2020 r.