Ogloszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu klasyfikowanego w 2020 r.

poniedziałek, 02 grudzień 2019

Burmistrz Łap zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Łapy, zwane dalej kandydatami, do pracy w Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Łapy: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu klasyfikowanego w 2020 r.