Listopadowa sesja

piątek, 06 grudzień 2019

Podczas listopadowej sesji odbyło się pierwsze czytanie budżetu gminy Łapy na 2020 rok. Radni podjęli też szereg ważnych uchwał.

 Zanim sesja się rozpoczęła burmistrz Krzysztof Gołaszewski wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej Sławomirem Maciejewskim, radnymi i sekretarz gminy Joanną Micotą złożyli gratulacje Krzysztofowi Kondraciukowi, który 25 listopada został zaprzysiężony na radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego po tym, jak radna Aleksandra Szczudło została posłanką na Sejm RP.

- Po pięciu latach znów jesteśmy dumni, że miasto i gmina Łapy ma w sejmiku województwa „swojego” radnego – mówił Krzysztof Gołaszewski, składając serdeczne gratulacje i wyrażając nadzieję na udaną i owocną współpracę na rzecz gminy Łapy. Pan Burmistrz odczytał również list gratulacyjny i wręczył „nowemu” radnemu kwiaty. Do tych życzeń i gratulacji przyłączył się także przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Maciejewski.

Następnie z prośbą o wsparcie finansowe planowanej przez Powiat Białostocki inwestycji – budowy wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół Mechanicznych - zwróciła się do radnych dyrektor szkoły Dorota Kondratiuk. Pani dyrektor poinformowała radnych, że na budowę boiska Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało dotację w wysokości 402 tys. zł, co stanowi 30% kosztów inwestycji. Prosiła, aby nie dzielić inwestycji na gminne i powiatowe tylko kierować się wspólnym celem i budować infrastrukturę sportową.

Radni pamiętali także, żeby specjalnie uhonorować Panią Irenę Jabłońską z Biura Obsługi Rady Urzędu Miejskiego w Łapach, która przechodzi na emeryturę po wieloletnim, bo trwającym aż 8 kadencji, okresie pracy na tym stanowisku. Pani Irena usłyszała wiele miłych słów nie tylko od radnych, ale także od pana burmistrza, który doceniał jej ogromny profesjonalizm w pracy. Były też kwiaty i słodka niespodzianka.

Uchwały podjęte na sesji

Radni podjęli uchwałę, w której wyrazili zgodę, aby burmistrz Łap zawarł z gminą Kobylin-Borzymy porozumienie. Na jego mocy osoby z zaburzeniami psychicznymi mieszkający w tej gminie będą mogły korzystać z usług i pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach. Środki finansowe na funkcjonowanie ŚDS zapewnia Wojewoda Podlaski w formie dotacji udzielonej Gminie Łapy.

Ponadto radni upoważnili Burmistrza Łap do zawarcia porozumienia w zakresie powierzenia Gminie Łapy do wykonania zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Poświętne, z wykorzystaniem urządzeń, stanowiących własność Gminy Poświętne.

„Widokowa” tak będzie nazywała się ulica w Uhowie. Wniosek o nadanie nazwy drodze gminnej złożyła Rada Sołecka wsi Uhowo II. Nadanie nazwy ma na celu zachowanie porządku w  numeracji nieruchomości, ponieważ do tej drogi przylegają tereny  przeznaczone w planie zagospodarowania  przestrzennego pod zabudowę  jednorodzinną. Wybudowane  są już budynki mieszkalne, którym wkrótce trzeba będzie nadać numer porządkowy. Radni podjęli stosowną uchwałę w tej sprawie.

Radni wyrazili także zgodę, aby gmina przejęła w formie darowizny nieruchomość, na której stoi pomnik króla Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej. Teren jest własnością Powiatu Białostockiego i w drodze rozmów uzgodniono jego przejęcie na rzecz gminy Łapy. 

Nieco więcej czasu radni poświęcili dyskusji na temat funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej. Mieli wątpliwości, kto powinien koordynować jej działania, ale ostatecznie przyjęli uchwałę w kształcie zaproponowanym przez burmistrza. Zgodnie z nowym statutem koordynatorem prac MRM będzie pracownik Urzędu Miejskiego w Łapach, który udzieli młodym radnym przede wszytskim wsparcia organizacyjnego. Dostosowano także statut do aktualnej sieci szkół tak, aby w najbliższym czasie można było przeprowadzić wybory do MRM.

Radni zatwierdzili także projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łapy, dokonali zmian osobowych w Komisji Rewizyjnej po rezygnacji z członkostwa w niej radnej Emilii Malinowskiej. Stosowną uchwałą określili także wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Podjęli także uchwałę, w której wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości położonej w Łapach-Szołajdach.

Jeszcze przed pierwszym  czytaniem projektu budżetu na 2020 rok radni dokonali zmian w tegorocznym budżecie. Jedna z tych zmian dotyczyła  zwiększenia o kwotę 15 tys. zł wydatków na realizację zadania: „Budowa ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia”.

Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2020r.

Jednym z ostatnich, chociaż bardzo ważnym punktem w porządku obrad było pierwsze czytanie budżetu na 2020 r. Skarbnik Anna Sokół poinformowała radnych, że projekt otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Radni dyskutowali m.in. o zaplanowanych na 2020 r. inwestycjach, w tym o budowie basenu i o konieczności dokończenia budowy Domu Kultury. – To jest dopiero plan określający, co będziemy robić i w jaki sposób będziemy to finansować – mówiła w trakcie dyskusji Anna Sokół, skarbnik gminy.

Przed radnymi kolejne, drugie czytanie budżetu, które odbędzie się na sesji 20 grudnia.