Roszki-Wodźki

Nazwa sołectwa

Roszki-Wodźki

Sołtys

Marek Roszkowski

Dane teleadresowe

 

Rada sołecka

Monika Roszkowska
Adam Roszkowski
Mariusz Roszkowski
Karol Roszkowski

Liczba mieszkańców

(stan na 31.12.2007r.)

150

Statut sołectwa

statut

Roszki-Wodźki, Roszków-Wodźków, wodźkoski.

Wieś razem z polami leży na obszarze 428 ha. Roszki  Leśne  i  Roszki -Woćki  należały  do  Roszkowskiego  Jerzego (4 poddanych).W r. 1827 w tej wsi mieszkało 139 osób w 24 domach.W r. 1921 w Roszkach-Wodźkach mieszkało 189 osób w 30 domach. Wieś należała do gminy Sokoły w powiecie Wysokie Mazowieckie. Człon wyróżniający Wodźki jest nazwą rodzinną od nazwy osobowej Wodźko, później także Wodzisław lub Włodzisław. 

Buniewski Brzeg (część wsi Roszki-Wodźki)        

Człon nazwy Buniewski może pochodzić od ap. bunia ‘pękate naczynie gliniane albo kamionkowe z szyjką na olej, ocet lub wódkę; bańka’.         

Może także pochodzić od imienia Boniek, Buniek lub zdrobnienia od Bonifacy.        

Brzeg to wyraz rodzimy, ogólnosłowiański, kontynuant prasłowiańskiego berg, oznaczającego ‘pagórek, urwisko, krawędź, granica’. W wyniku procesów fonetycznych nastąpiło przekształcenie grupy –er- między   spółgłoskami  w  –re-,   a   następnie   w   jęz.   polskim  w  –rze- . 

W polszczyźnie wyraz brzeg jest poświadczony już od XIII w. i występuje w następujących znaczeniach: ‘część lądu bezpośrednio stykająca się z wodą’ lub ‘krawędź, skraj, kąt’. W jęz. niemieckim Berg znaczy ‘góra’. Brzeg to nazwa topograficzna.  Człon uzupełniający Buniewski  może być nazwą dzierżawczą w formie przymiotnika.    

Pod Łupianką (część wsi Roszki-Wodźki)

Nazwa topograficzna określająca położenie tej części wsi jako najbliżej położonej względem wsi Łupianka. 

Roszki-Bieńki (część wsi Roszki-Wodźki) 

„Seło Rożki Bińki” 1528, a w r. 1545 już Roszki Bienki.W r. 1827 wieś Roszki Bieńki miała 2 domy i 10 mieszkańców.Według spisu powszechnego z r. 1921, Roszki-Bieńki były oddzielną wsią. Mieszkało w niej 45 osób w 6 budynkach. Należała do gminy Sokoły w powiecie Wysokie Mazowieckie.Bieńki to nazwa rodzinna od nazwy osobowej Bieniek (Benedykt, Beniamin).Według Huberta Górnowicza Bieńki to nazwa rodowa utworzona od spolszczonego imienia chrześcijańskiego Benedictus (Benedykt).Benedykt – imię pochodzenia łacińskiego, znaczy ‘błogosławiony’. W Polsce należy do rzadkości, zarówno wśród imion, jak i w nazwach miejscowości. Święty Benedykt z Nursji, żyjący na przełomie V/VI w., odegrał w dziejach kościoła katolickiego szczególną rolę i otrzymał zaszczytny tytuł Patrona Europy. Obecny papież nosi imię Benedykt XVI.Człon uzupełniający może pochodzić także od imienia Beniamin. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, oznaczające ‘syna prawicy’. Prawa strona uważana była za przynoszącą szczęście. W polskim nazewnictwie oznacza kogoś z rodziny lub wychowanka szczególnie umiłowanego.Drugi człon, Bieńki, to nazwa rodowa w formie liczby mnogiej.