Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

środa, 22 styczeń 2020

BURMISTRZ ŁAP ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącego własność Gminy Łapy lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 3, usytuowanego w budynku położonym w Łapach przy ul. gen Wł. Sikorskiego 30

 1. Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni 63,77 m2, stanowiący własność Gminy Łapy, usytuowany jest
  na parterze w budynku wielolokalowym położonym w Łapach przy ul. Sikorskiego 30. Do lokalu przypisany jest udział wynoszący 8500/114528 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział
  w prawie własności gruntu, na którym znajduje się budynek, oznaczony jako działka ewidencyjna
  nr 1824/7 o powierzchni 419 m2 (obręb Łapy I). Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy
  w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr BI1B/00045948/2.
 2. Lokal mieszkalny położony jest w budynku wybudowanym w 1957 r. (według danych z ewidencji budynków), w technologii tradycyjnej murowanej. Składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki,
  WC i korytarza. Do mieszkania przynależne jest pomieszczenie piwnicze w piwnicy
  o powierzchni 21,23 m2. Wyposażony jest w następujące urządzenia techniczne: instalację elektryczną, wodociągową, kanalizację sanitarną i c. o. – instalacje wymagają przeglądu
  i ewentualnej wymiany. Mieszkanie wymaga remontu. Jest samodzielnym lokalem mieszkalnym. Nie jest objęty umową najmu i nie jest zamieszkały.
 3. Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Łapy zatwierdzony uchwała Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej
  w Łapach z dnia 30 grudnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 7 poz. 165 z 10 stycznia 2004 r.) zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest na terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, z możliwością dogęszczeń i uzupełnień zabudowy, adaptacji parterów na funkcje usługowe.

 

Przetarg odbędzie się 28 lutego 2020 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24
w sali konferencyjnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 160 000 zł, w tym:

- cena lokalu – 155 872,00 zł

- cena gruntu (udziału wynoszącego 8500/114528) – 4 128,00 zł

 

Wadium – 32 000,00 zł (wniesione w pieniądzu)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 24 lutego 2020 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

Podana cena nie zawiera podatku od towarów i usług. Do ceny lokalu osiągniętej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 11 października 2019 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się 20 grudnia 2019 r.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, kwotę równą 100% ceny lokalu osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Łapach.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych przez Sprzedającego w celu podpisania umowy, Sprzedający może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Obejrzenie lokalu mieszkalnego możliwe będzie w terminie uzgodnionym z pracownikiem Referatu Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

Burmistrz Łap może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowe informacje o lokalu można uzyskać w Referacie Nieruchomości Urzędu Miejskiego
w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

Łapy, 22.01.2020 r.

Załączniki