Trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bokinach

poniedziałek, 06 lipiec 2020

Burmistrz Łap ogłasza trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 130/3, o powierzchni 0,9507 ha, położonej we wsi Bokiny, gmina Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00062443/7. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dawnej szkoły podstawowej (likwidacja nastąpiła w 2012 r.).

Na nieruchomości znajdują się następujące zabudowania:

1) Budynek byłej szkoły podstawowej

Jest to budynek murowany, składający się z 3 sąsiadujących ze sobą brył - dwa skrzydła piętrowe, połączone łącznikiem parterowym. Fundamenty żelbetowe, konstrukcja ścian tradycyjna murowana, stropy prefabrykowane DZ-3, stropodach płaski typu DMS. Schody żelbetowe Elewacja cementowo-wapienna, stolarka okienna i drzwiowa drewniana, dach pokryty blachą fałdowaną, obróbki blacharskie ze stali malowanej. Posadzki betonowe, w części lastryko, w części pomieszczeń wyłożone płytkami PCV lub płytkami ceramicznymi. Ściany tynkowane i malowane farbami olejnymi i emulsyjnymi, część wyłożona płytkami ceramicznymi (łazienki, pom. sanitarne). Parapety lastryko.

Instalacje:

- elektryczna,

- wodociągowa (gminna),

- kanalizacji sanitarnej do zbiorników szambo,

- centralnego ogrzewania - piec c.o. olejowy, grzejniki żeliwne.

Powierzchna zabudowy 413,00 m2

Powierzchnia użytkowa 640,70 m2

Kubatura 2 975,00 m3

Budynek od 2012 r. nie był użytkowany. Stan techniczny obiektu określany jako średni, natomiast wszystkie elementy wykończenia i wyposażenia noszą wyraźne ślady zużycia. Część okładzin ściennych i podłogowych odpada, stolarka okienna drzwiowa stara, nieszczelna, instalacje stare, wymagają przeglądu i/lub wymiany.

2) Budynek gospodarczy (zaadaptowany na cele mieszkalne)

Obiekt murowany, parterowy, wybudowany na rzucie prostokąta, z przybudówką. Fundamenty betonowe, ściany murowane, dach dwuspadowy kryty blachą, stolarka PCV.

Powierzchnia zabudowy - wymiary ok. 5 m x 15 m = 75 m2

3) Budynek gospodarczy

Obiekt konstrukcji murowanej, parterowy, wybudowany na rzucie prostokąta. Fundamenty betonowe, ściany murowane, dach dwuspadowy kryty blachą, stolarka drzwiowa drewniana. Stan techniczny średni, standard wykończenia słaby.

Powierzchnia zabudowy - wymiary ok. 5m x 10m = 50 m2

Ponadto na działce nr 130/3 oprócz ww. budynków znajdują się elementy zagospodarowania w postaci ogrodzenia granic zewnętrznych i częściowo wygrodzenia wewnątrz działki, utwardzone dojścia i dojazdy (w średnim stanie), dwa boiska trawiaste, zieleń ozdobna (drzewa, krzewy). Nieruchomość posiada dojazd drogą utwardzoną oraz dostęp do sieci elektryczne i wodociągowej.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzeniu.

W obszarze, na którym położona jest nieruchomość, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Łapy, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/310/97 Rady Miejskiej w Łapach z 22 maja 1997r. (Dz. Urz. Woj. Biał. nr 12 poz. 45 z 25 czerwca 1997r. z p. zm.). Nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym w ww. planie symbolem 3 UO - tereny usługi oświaty, teren istniejącej szkoły podstawowej we wsi Bokiny.

Na terenie tym dopuszcza się lokalizację:

1) terenów zieleni i sportu.

2) urządzeń z zakresu kultury i służby zdrowa,

3) usług nieuciążliwych, handlu, gastronomii,

4) mieszkalnictwa związanego z użytkowaniem w ramach usług oświaty,

5) urządzeń infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, parkingów garaży

związanych z obsługą tych terenów.

Dopuszcza się zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania terenów na tereny usług nieuciążliwych lub mieszkalnictwa.

Przetarg odbędzie się 11 września 2020 r. o godz. 10.00 , w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach, przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 7 września 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 600 000,00

Wadium – 120 000,00 zł (wniesione w pieniądzu)

Podana cena nie zawiera podatku od towarów i usług. Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 15 listopada 2019 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się 24 kwietnia 2020 r.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zobowiązana jest wpłacić, nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, kwotę równą 100% ceny lokalu osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Łapach.

Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych przez Sprzedającego w celu podpisania umowy, Sprzedający może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.  

Prezentacja nieruchomości możliwa będzie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Referatu Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

Burmistrz Łap może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.