Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łapach przy ul. Sienkiewicza

czwartek, 03 wrzesień 2020

Burmistrz ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 1251/4 o powierzchni 890 m2, położonej w Łapach przy ul. Sienkiewicza (obręb Łapy II). Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00221808/7. Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym konstrukcji drewnianej w złym stanie technicznym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod istniejącą i projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową z możliwością realizacji usług, przewidzianą do przekształceń, przebudowy, nowych podziałów geodezyjnych i realizacji nowych obiektów na działkach. Działka położona jest w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego. Szczegółowe warunku zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Łapach z 30 grudnia 2003 roku.

Cena wywoławcza – 80 000 zł

 Wadium – 16 000 zł

Przetarg odbędzie się 16 października 2020 r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 12 października 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

Łapy, 03.09.2020 r.