Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ul. Mostowej

poniedziałek, 28 wrzesień 2020

Burmistrz Łap ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, położonej w Łapach przy ul. Mostowej (obręb Łapy I), oznaczonej numerem geodezyjnym 1859 o powierzchni 2 339 m 2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00016731/6.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod istniejącą i projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością lokalizacji usług. Szczegółowe warunku zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Łapach z 30 grudnia 2003 r.

Przez nieruchomość przebiega gazociąg średniego ciśnienia i z tego tytułu zawarta jest umowa dzierżawy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o.. W przypadku sprzedaży nieruchomości Nabywca wejdzie w prawa Gminy Łapy wynikające z umowy.

Na nieruchomości występuje infrastruktura techniczna w postaci sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W przypadku zbycia nieruchomości będzie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz Gminy Łapy o następującej treści: „Nabywca oświadcza, że ustanawia nieodpłatnie na rzecz Gminy Łapy lub na rzecz wykonawcy wskazanego przez Gminę Łapy służebność przesyłu na czas nieoznaczony, na opisanej nieruchomości, w zakresie której to służebności Gmina Łapy lub wykonawca przez nią upoważniony, będą uprawnieni do każdorazowego wejścia i wjazdu na nieruchomość w celu wykonania robót związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową i usuwaniem awarii sieci przebiegających przez działkę nr 1859, z obowiązkiem przywrócenia nawierzchni działki do stanu pierwotnego. Nabywca wyraża zgodę na ujawnienie w/w służebności w dziale III księgi wieczystej.”

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 222 000,00

Wadium – 44 400,00 zł (wniesione w pieniądzu)

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

Przetarg odbędzie się 30 października 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 26 października 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51 w. 301 i 302.

Łapy, 25.09.2020 r.