Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości przy ul. Harcerskiej

wtorek, 08 grudzień 2020

Burmistrz Łap ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łapy, położonej
w Łapach przy ul. Harcerskiej (obręb Łapy II), oznaczonej numerami geodezyjnym 277/54, 277/56, 277/58, 277/60, 277/61, o łącznej powierzchni 8 798 m2. Na działce nr 277/61 znajdują się dwa budynku, klasyfikowane jako budynki niemieszkalne. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00057976/4 i BI1B/00117131/8.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składowiska i magazyny z dopuszczeniem lokalizacji usług. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Łapach z 30 grudnia 2003 r.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną, oznaczoną jak działka nr 277/62, która stanowi własność Gminy Łapy.

Przetarg odbędzie się 12 lutego 2021 r. o godz. 10.00  w siedzibie Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach przy ul. gen. W. Sikorskiego 22A.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 8 lutego 2021 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 500 000,00 zł.

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

Wadium – 100 000,00 zł (wniesione w pieniądzu)

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczących przedmiotu przetargu.

W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

Łapy, 08.12.2020 r.