Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Żwirki i Wigury

środa, 16 grudzień 2020

Burmistrz Łap ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, położonej w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury (obręb Łapy II), oznaczonej numerem geodezyjnym 1392/9 o powierzchni 0,7596 ha.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00057457/0.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 17 stycznia 2020 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się 8 maja 2020 r.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbył się 28 sierpnia 2020 r.

Na nieruchomości występuje infrastruktura techniczna w postaci sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej oraz elektrycznej. W przypadku zbycia nieruchomości będzie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz Gminy Łapy o następującej treści: „Nabywca oświadcza, że ustanawia nieodpłatnie na rzecz Gminy Łapy lub na rzecz wykonawcy upoważnionego przez Gminę Łapy służebność przesyłu na czas nieoznaczony, na opisanej nieruchomości, w zakresie której to służebności Gmina Łapy lub wykonawca przez nią uprawniony, będą uprawnieni do każdorazowego wejścia i wjazdu na nieruchomość w celu wykonania robót związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową i usuwaniem awarii sieci przebiegających przez działkę nr 1392/9, z obowiązkiem przywrócenia nawierzchni działki do stanu pierwotnego. Nabywca wyraża zgodę na ujawnienie w/w służebności w dziale III księgi wieczystej.” 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/81/03 Rady Miejskiej w Łapach z 31 października 2003 r.

Przetarg odbędzie się 19 lutego 2021 r. o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach, przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 000 000,00

Wadium – 400 000,00 zł (wniesione w pieniądzu).

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 15 lutego 2021 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

Uczestnik przetargu, który wpłacił wadium i został zakwalifikowany do przetargu, uczestniczy w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika do tego uprawnionego.
W przypadku osób prawnych uczestniczą osoby do tego umocowane. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis KRS lub dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika, który wygrał przetarg, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

Łapy, 16.12.2020 r.