Pierwszy przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w obrębie Gąsówka Osse

poniedziałek, 01 luty 2021

Burmistrz Łap ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerami geodezyjnymi 37/62 i 37/64, o łącznej powierzchni 600 m kw., położonej w obrębie Gąsówka Osse Bagno. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00035829/9. Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną z dopuszczeniem usług i rzemiosła o charakterze nieuciążliwym. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/81/03 Rady Miejskiej w Łapach z 31 października 2003 r.

Nieruchomość posiada w sąsiedztwie uzbrojenie w postaci sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Dojazd do nieruchomości poprzez publiczną drogę gminną o nawierzchni nieutwardzonej.

Cena wywoławcza – 40 000 zł

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

Wadium – 8 000 zł

Przetarg odbędzie się 5 marca 2021 r. o godz. 10.00 , w siedzibie Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach przy ul. gen. W. Sikorskiego 22A.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 1 marca 2021 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia, w dniu przetargu, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika, który wygrał przetarg, wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

Łapy, 01.02.2021 r.