Drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łapach przy ul. 3 Maja 37

czwartek, 08 kwiecień 2021

Burmistrz Łap ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerami geodezyjnymi 891/3, 891/4, 891/5 i 891/6 o łącznej powierzchni 729 m2, położonej w Łapach, przy ul. 3 Maja 37. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00003205/6. Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną z możliwością lokalizacji usług. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Łapach z 30 grudnia 2003 r.

Nieruchomości zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, konstrukcji drewnianej oraz budynkiem gospodarczym murowanym. Stan techniczny obu budynków jest zły, nadający się wyłącznie do rozbiórki.

Nieruchomość posiada w sąsiedztwie pełne uzbrojenie w postaci sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej. Dojazd do nieruchomości poprzez publiczną drogę gminną o nawierzchni utwardzonej.

Cena wywoławcza – 130 000 zł

Podana cena nie zawiera podatku od towarów i usług. Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

Wadium – 26 000 zł

Przetarg odbędzie się 14 maja 2021 r. o godz. 1000 , w siedzibie Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach przy ul. gen. W. Sikorskiego 22A.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 10 maja 2021 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia, w dniu przetargu, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika, który wygrał przetarg, wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 8 marca 2021 r.

Łapy, 08.04.2021 r.