Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

czwartek, 05 wrzesień 2019

Burmistrz Łap ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącego własność Gminy Łapy lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 3, usytuowanego w budynku położonym w Łapach przy ul. Sikorskiego 30.

  1. Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni 63,77 m2, stanowiący własność Gminy Łapy, usytuowany jest na parterze w budynku wielolokalowym położonym w Łapach przy ul. Sikorskiego 30. Do lokalu przypisany jest udział wynoszący 8500/114528 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział w prawie własności gruntu, na którym znajduje się budynek, oznaczony jako działka ewidencyjna
    nr 1824/7 o powierzchni 419 m2 (obręb Łapy I). Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr BI1B/00045948/2.
  2. Lokal mieszkalny położony jest w budynku wybudowanym w 1957 r. (według danych z ewidencji budynków), w technologii tradycyjnej murowanej. Składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC i korytarza. Do w/w mieszkania przynależne jest pomieszczenie piwnicze w piwnicy o powierzchni 21,23 m2. Wyposażony jest w następujące urządzenia techniczne: instalację elektryczną, wodociągową, kanalizację sanitarną i c. o. – instalacje wymagają przeglądu i ewentualnej wymiany. Lokal mieszkalny wymaga remontu. Jest samodzielnym lokalem mieszkalnym. Nie jest objęty umową najmu i nie jest zamieszkały.
  3. Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Łapy zatwierdzony uchwała Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 grudnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 7 poz. 165 z 10 stycznia 2004 r.) zgodnie z w/w planem, nieruchomość położona jest na terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, z możliwością dogęszczeń i uzupełnień zabudowy, adaptacji parterów na funkcje usługowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2019 roku o godz. 900  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 7 października 2019 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 180 000 zł, w tym:

- cena lokalu – 175 356,00 zł

- cena gruntu (udziału wynoszącego 8500/114528) – 4 644,00 zł

Wadium – 36 000,00 zł (wniesione w pieniądzu)

Podana cena nie zawiera podatku od towarów i usług. Do ceny lokalu osiągniętej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

 Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, kwotę równą 100% ceny lokalu osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Łapach.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych przez Sprzedającego w celu podpisania umowy, Sprzedający może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży lokalu.

Obejrzenie lokalu mieszkalnego możliwe będzie w terminie uzgodnionym z pracownikiem Referatu Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

Burmistrz Łap może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowe informacje o lokalu można uzyskać w Referacie Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.