Skąd pomysł na Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Gminie Łapy?

piątek, 22 maj 2020

To pierwsze centrum opiekuńczo-mieszkalne, które powstaje w naszym województwie, a piąte w kraju. Pomysł na utworzenie go w Gminie Łapy zrodził się w 2019r. po dokonaniu szczegółowej analizy potrzeb mieszkańców przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach. 

Z diagnozy z 2018r. wynikło, iż:

- prawie 300 osób dorosłych pobiera zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności lub wieku (powyżej 75 roku życia, jeśli nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego),

- 50 osób korzysta ze świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością opieki nad osobą niepełnosprawną oraz z rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- 45 osób pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy, który przysługuje osobie sprawującej stałą opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- 12 osób pobiera zasiłek dla opiekuna,

- 113 osób korzysta z zasiłku stałego z pomocy społecznej, który przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub osobie w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeśli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego).

- 19 osób umieszczonych jest w domach pomocy społecznej, w chwili obecnej 9 osób czeka na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

- Osoby/rodziny korzystające z tych form wsparcia finansowego są potencjalnymi uczestnikami Centrum opiekuńczo-mieszkalnego zajęć dziennych lub pobytu całodobowego. Szczególnie dotyczy to osób z orzeczeniami okresowymi, które mają szansę na powrót do życia w społeczności lokalnej (po udarach, chemioterapii, itp.), a ważnym wsparciem jest to, aby po tych trudnych sytuacjach miały wsparcie specjalistyczne i nie wycofywały się z życia społecznego. Szacujemy, iż miejsca w Centrum będą wykorzystywane w 100% – mówi Katarzyna Żukowska-Koc, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.

Corocznie rośnie zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych w szczególności osób starszych, dlatego Gmina Łapy traktuje tę inwestycję jako priorytetową, a pozyskanie środków finansowych  jest niezbędne do powstania Centrum opiekuńczo-mieszkalnego.

Istniejąca infrastruktura lokalnego wsparcia osób niepełnosprawnych nie zaspakaja wszystkich potrzeb zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne. Dzięki utworzeniu Centrum zostanie stworzona dodatkowa usługa w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego na czas rehabilitacji.

Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wymagają zapewnienia szczególnego, kompleksowego wsparcia oraz odpowiedniego wyposażenia placówek pobytu.

Usługi realizowane w Centrum zapewnią realną pomoc w opiece nad dorosłą osobą niepełnosprawną, poprzez zorganizowanie dla niej pobytu dziennego lub całodobowego w środowisku lokalnym.

Gmina oferuje różnorodne wsparcie dla niepełnosprawnych mieszkańców. W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach działa Środowiskowy Dom Samopomocy, który otacza swoim wsparciem ponad 40 osób niepełnosprawnych oraz Dzienny Dom SENIOR+, z usług którego korzysta ponad 30 osób 60+, w tym 19 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.  Gmina Łapy nie prowadzi własnego domu pomocy społecznej, natomiast na terenie Gminy funkcjonuje powiatowy dom pomocy społecznej (w Uhowie), gdzie wsparcie kierowane jest do 125 osób. Jednak warto zaznaczyć, że powiat białostocki to bardzo duży powiat (ponad 147 tys. mieszkańców). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach opłaca za pobyt 19 mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie woj. podlaskiego, a 9 osób jest oczekujących na przyjęcie do dps z uwagi na brak wolnych miejsc. Istniejące obiekty na terenie Gminy Łapy nie zaspakajają potrzeb w zakresie usług opiekuńczych i usług opieki całodobowej dla mieszkańców gminy.

Z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez MOPS obecnie korzysta ponad 30 osób. W gminie Łapy obserwuje się, wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, coraz więcej osób, rodzin korzysta z usług opiekuńczych, ale często są one niewystarczające.

Z wywiadów środowiskowych prowadzonych przez pracowników socjalnych wynika, iż znaczna część tych osób wymaga specjalistycznego wsparcia, w celu osiągnięcia większej sprawności społecznej lub ruchowej, aby mieli możliwość jak najszybszego powrotu do środowiska lokalnego. Dotychczas w Łapach nie było takiego obiektu, który realizowałby takie okresowe wsparcie i umożliwiał odciążenie stałych opiekunów.

Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego nie ma na celu przekształcenia ww. placówek jako sposobu na zapewnienie innego sposobu ich finansowania, ale wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

- Ważnym czynnikiem w budowie obiektu jest to, iż powstanie on w Gminie Łapy, aby osoby niepełnosprawne, mieszkańcy Gminy Łapy nie tracili więzi rodzinnych, społecznych ze swoją miejscowością. Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, niedowidzącymi itp. W Centrum planuje się zagwarantowanie minimum 2 miejsc dla osób niesamodzielnych, wymagających szczególnej całodobowej opieki. Centrum będzie spełniać standardy, o których mowa w Programie „Centra opiekuńczo-mieszkalne” oraz wszystkie wymagania przepisów prawa budowlanego, w szczególności zapewniające możliwość jego użytkowania przez osoby niepełnosprawne (budynek i jego otoczenie będą pozbawione barier architektonicznych, będzie to budynek jednopoziomowy). Wszystkie pomieszczenia bazy lokalowej Centrum będą wyposażone w system monitorująco-alarmowy oraz przyzywowy, oznaczenia wizualne, dźwiękowe itp. Centrum zostanie przystosowane do osób słabowidzących, zostanie zastosowany system oznaczeń wizualnych, brajlowskich (tabliczki) itp. – mówi Agata Ignaczuk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.

Czytaj także:Pierwsze w województwie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne powstanie w Daniłowie Dużym