Cyberbezpieczny samorząd

czwartek, 18 kwiecień 2024

W dniu 18 kwietnia 2024 r. Gmina Łapy podpisała ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), Umowę o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS-001/23/1809 w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na grant pt. „Cyberbezpieczna Gmina Łapy”.

Przedmiotem grantu jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemów informatycznych oraz lepszej ochrony informacji gwarantującej zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łapach oraz 8 jednostek podległych: Centrum Usług Społecznych w Łapach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach, Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej, Przedszkole nr 1 w Łapach i Przedszkole nr 2 w Łapach.

W ramach grantu przeprowadzone zostaną zadania:

Zadanie 1 - Wzmocnienie obszaru organizacyjnego w zakresie cyberbezpieczeństwa w Gminie Łapy poprzez przeprowadzenie audytów SZBI i audytów zgodności KRI dla wszystkich jednostek objętych grantem

Zadanie 2 - Wzmocnienie obszaru kompetencyjnego w zakresie cyberbezpieczeństwa w  Gminie Łapy, w którym zaplanowane zostały szkolenia podnoszące kwalifikacje w trzech kategoriach: dla pracowników dotyczące cyberbezpieczeństwa w pracy biurowej, dla kadry kierowniczej dotyczące aspektów prawnych i obowiązków związanych z SZBI I PBI oraz dla specjalistów IT dotyczące wybranych elementów bezpieczeństwa. Dodatkowo zrealizowane zostanę szkolenia z konfiguracji i obsługi wdrożonego systemu bezpieczeństwa wraz z analizą przypadków incydentów i zdarzeń. Szkoleniami zostaną objęci pracownicy UM oraz jednostki podległe

Zadanie 3 - Wzmocnienie obszaru technicznego w zakresie cyberbezpieczeństwa w Gminie Łapy, w ramach którego planowany został zakup sprzętu i oprogramowania dla poszczególnych jednostek JST

Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 850.000,00 zł (podatek VAT jest niekwalifikowany – kwota 195.000,00 zł) i są one 100 % dofinansowane ze środków zewnętrznych. 82,00 % kosztów pokrywają Fundusze Europejskie, pozostałe 18,00 % środków pochodzi z Budżetu Państwa.

Projekt będzie realizowany w okresie od kwietnia 2024 r. do grudnia 2025