Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)

poniedziałek, 24 maj 2021

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przekazywane zostały na realizację zadań inwestycyjnych, wyłącznie na wydatki majątkowe, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach pierwszego naboru wniosków w ramach RFIL Gmina Łapy w 2020 roku otrzymała kwotę 3 952 693,00 zł., która zostanie rozdysponowana na wkład własny w bieżących zadaniach inwestycjach prowadzonych przez gminę, w ramach drugiego naboru kwotę 800 000,00 zł. jako wkład własny do budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Daniłowie Dużym.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przekazywane zostały na realizację zadań inwestycyjnych, wyłącznie na wydatki majątkowe, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach pierwszego naboru wniosków w ramach RFIL Gmina Łapy w 2020 roku otrzymała kwotę 3 952 693,00 zł., która zostanie rozdysponowana na wkład własny w bieżących zadaniach inwestycjach prowadzonych przez gminę, w ramach drugiego naboru kwotę 800 000,00 zł. jako wkład własny do budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Daniłowie Dużym.

PRZEBUDOWA ULICY CMENTARNEJ W ŁAPACH

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: przebudowa ul. Cmentarnej na łącznej długości 385 m, posiadającą w tej chwili nawierzchnię bitumiczną, której stan określony jest jako zły posiadający liczne deformacje w profilu podłużnym i poprzecznym. Ulica ta zyska nową nawierzchnię bitumiczna, zostanie w niej umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa. Powstaną także chodniki o łącznej długości 385 m i zjazdy na posesje. Przebudowane zostaną 3 skrzyżowania, powstanie 1 wyniesione przejście dla pieszych oraz 1 oznakowanie aktywne. Na odcinku 270 m powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Ulica Cmentarna uzyska nowy wygląd, poprawie ulegnie dostępność do budynków jedno i  wielorodzinnych oraz punktów usługowych.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 1 188 949,12 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z FDS: 826 521,51 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 362 427,61 zł., w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 330 000,00 zł.

HARMONOGRAM PRAC: maj 2020 – październik 2021

 

PRZEBUDOWA ULICY WYSPIAŃSKIEGO W ŁAPACH

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: prace będą prowadzone na odcinku o długości 380 m. od ul. Goździkowskiej do ul. Wyszyńskiego. W ramach tej inwestycji zostanie wybudowana nowa kanalizacja deszczowa i sanitarna. Ulica uzyska nową nawierzchnię bitumiczną. Powstaną również nowe chodniki i wjazdy z kostki brukowej betonowej, przebudowane zostaną 2 skrzyżowania oraz powstaną 2 wyniesione przejścia dla pieszych i 1 oznakowanie aktywne oraz  na odcinku 380 m. wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 2 324 798,40 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z FDS: 1 527 913,38 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 796 885,02 zł., w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 570 000,00 zł.

HARMONOGRAM PRAC: maj 2020 – październik 2021

PRZEBUDOWA ULICY SIEDLECKIEGO I ULICY CYGAŃSKIEGO W ŁAPACH

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: przebudowa dwóch dróg gminnych o łącznej długości 340 m, będących do tej pory drogami o nawierzchni żwirowej. Drogi te zyskają nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, w drogach zostanie umiejscowiona kanalizacja deszczowa. Na całej długości przebudowanych dróg powstaną chodniki i zjazdy na posesje. Przebudowane zostaną 2 skrzyżowania, powstanie 1 wyniesione przejście dla pieszych oraz 1 oznakowanie aktywne. Na całym odcinku będzie odbywał się ruch rowerów poza jezdnią.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 708 426,54 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z FDS: 453 763,27 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 254 663,27 zł., tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 230 000,00 zł.

HARMONOGRAM PRAC: listopad 2020 – październik 2021

PRZEBUDOWA ULICY NOWY RYNEK I ULICY ARMII KRAJOWEJ W ŁAPACH WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ Z PRZYKANALIKAMI

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: przebudowa ul. Nowy Rynek i Armii Krajowej na łącznej długości 320,62 m. Ulice te posiadającą w tej chwili nawierzchnię bitumiczną, której stan określony jest jako zły posiadający liczne deformacje w profilu podłużnym i poprzecznym. Obie ulice uzyskają nową nawierzchnię bitumiczną, zostanie w niej umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa. Powstaną także chodniki o łącznej długości 398 m i zjazdy. Przebudowane zostaną 2 skrzyżowania oraz powstaną 2 wyniesione przejście dla pieszych. Na całym odcinku będzie odbywał się ruch rowerów poza jezdnią.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 1 363 951,87 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z FDS: 945 453,73 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 418 498,14 zł., tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 400 000,00 zł.

HARMONOGRAM PRAC: listopad 2020 – maj 2022

http://www.lapy.pl/images/uploads/02457/Tablica_COM.jpg

BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W DANIŁOWIE DUŻYM

W Daniłowie Dużym zostanie wybudowana placówka o powierzchni użytkowej 500 m² dla 18 osób z niepełnosprawnościami, w tym dla 12 osób korzystających z całodobowego zamieszkania i 6 osób korzystających z usług dziennych. Będą w niej mogły zamieszkać lub przebywać w ciągu dnia dorosłe osoby niepełnosprawne m.in. osoby po wylewach, po zawałach i wypadkach. Dodatkowo osoby niepełnosprawne otrzymają w tym miejscu  wsparcie w zakresie potrzeb zdrowotnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji społecznych. W centrum będą zatrudnieni specjaliści m.in. fizjoterapeuci, rehabilitanci, terapeuci, psycholog i instruktor terapii zajęciowej oraz kadra pomocnicza.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 3 798 829,00 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA WOJEWODY PODLASKIEGO: 2 709 691,00 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 1 089 148,00 zł., tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1 000 000,00 zł.

HARMONOGRAM PRAC: marzec 2021 – grudzień 2021

REWITALIZACJA CENTRUM ŁAP POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA POTRZEBY DOMU KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI

Projekt polegać będzie na budowie fontanny posadzkowej jako obiektu małej architektury w miejscu publicznym – Placu Solidarności w Łapach, z tryskaczami w poziomie posadzki oraz podświetleniem LED. Niniejsze działanie dotyczy rewitalizacji małej skali i ukierunkowane jest na poprawę estetyki centrum miasta oraz nadania mu walorów funkcjonalnych (społecznych, kulturowych i edukacyjnych). Realizacja projektu pozwoli na uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej i zapewnienie dostępności dla wszystkich grup społecznych.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

Produktu: powierzchnia zrewitalizowanych obszarów – 0,02 ha

                 liczba wspartych obiektów infrastruktury na zrewitalizowanych obszarach – 1 szt.

Rezultatu: otwarta przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach miejskich – 225,09 m2

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 1 447 534,68 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA EFRR: 869 886,19 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 577 648,49, zł., tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 540 000,00 zł.

HARMONOGRAM PRAC: marzec 2021 – listopad 2021

PRZEBUDOWA ULICY KRAŃCOWEJ W ŁAPACH – ETAP I

Projekt polega na przebudowie ul. Krańcowej na łącznej długości 505 m, posiadającą w tej chwili nawierzchnię żwirową. Ulica Krańcowa uzyska nową nawierzchnię z kostki betonowej oraz zostanie w niej umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa. Powstanie także chodnik o długości 261 m i wykonane zostaną nowe zjazdy oraz przebudowane zjazdy na poszczególne posesje. Przebudowane zostanie 1 skrzyżowanie wyniesione oraz 1 wyniesione przejście dla pieszych. Wykonane zostaną również oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 1 328 147,97  zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 766 647,01 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 561 500,96, zł., tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 540 000,00 zł.

HARMONOGRAM PRAC: marzec 2021 – listopad 2021