Projekty realizowane w Gminie Łapy dofinansowane z funduszy unijnych

czwartek, 19 grudzień 2019

W tej części portalu Gminy Łapy znajdziecie Państwo informacje o inwestycjach realizowanych na terenie Gminy Łapy na podstawie wniosków o dofinasowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W tej części portalu Gminy Łapy znajdziecie Państwo informacje o inwestycjach realizowanych na terenie Gminy Łapy na podstawie wniosków o dofinasowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

TYTUŁ PROJEKTU: REWITALIZACJA CENTRUM ŁAP POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA POTRZEBY DOMU KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 

OŚ PRIORYTETOWA VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, DZIAŁANIE 8.5 REWITALIZACJA

CEL PROJEKTU: Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna zmarginalizowalnego obszaru gminy Łapy poprzez zagospodarowanie działek wokół Domu Kultury i Biblioteki w Łapach

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

  • Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją [ha] – 0,50 ha
  • Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m2] – 5 084,61 m2
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1 szt.
  • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1 szt.
  • Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji – 0,42 %
  • Ludność mieszkająca na obszarach zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] – 21 031

WYDATKI CAŁKOWITE: 2 730 603,00 zł.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 2 646 516,82 zł.

KWOTA I PROCENT DOFINANSOWANIA: 1 870 653,95 zł. (70,65 %)

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 859 949,05 zł.

 HARMONOGRAM PRAC: 14.06.2019 – 29.07.2021

 

Linki do artykułów:

Zakończenie prac na Placu Solidarności: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1531-plac-solidarnosci-z-fontanna

Trwają prace przed Biblioteką: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1944-trwaja-prace-w-parku-przed-biblioteka

Umowa z Wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1842-park-przed-biblioteka-wypieknieje-jest-umowa-z-wykonawca

TYTUŁ: REWITALIZACJA CENTRUM ŁAP POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA POTRZEBY DOMU KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI

 

OŚ PRIORYTETOWA VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, DZIAŁENIE 8.6 INWESTYCJE NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W. – NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU EKONOMICZNEGO WSI

CEL PROJEKTU: Poprawa standardu życia mieszkańców LGD N.A.R.E.W. poprzez rewitalizację małej skali centrum miasta Łap ukierunkowaną na poprawę estetyki i nadania walorów funkcjonalnych temu obszarowi

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

  • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – 0,02 ha
  • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach [szt.] – 1 szt.

WSKAŹNIK REZULTATU:

  • Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m2] – 225,09 m2

WYDATKI CAŁKOWITE: 1 447 534,68 zł.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 1 410 000,00 zł.

KWOTA I PROCENT DOFINANSOWANIA: 869 829,00 zł. (61,69 %)

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 577 705,68 zł., w tym:

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH: 540 000,00 zł.

HARMONOGRAM PRAC: 02.07.2020 – 31.05.2022

 

Umowa z Wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2704-podswietlana-fontanna-ma-wykonawce

http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1050-ponad-1-8-mln-zl-dotacji-na-zagospodarowanie-placu-przed-budynkiem-biblioteki

TYTUŁ PROJEKTU: PROMOWANIE OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I PRZYRODNICZEJ POŁUDNIOWEGO PODLASIA

 

OŚ PRIORYTETOWA VI. OCHRONA ŚRODOWISKA I RACJONALNE GOSPODAROWANIE JEGO ZASOBAMI DZIAŁANIE 6.3 „OCHRONA ZASOBÓW BIO-I GEORÓŻNORODNOŚCI ORAZ KRAJOBRAZU”

CEL PROJEKTU: Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych regionu

LIDER PROJEKTU: Gmina Ciechanowiec, DRUGI PARTNER PROJEKTU: Gmina Perlejewo

WSKAŹNIK PRODUKTU:

  • Liczba wspartych form ochrony przyrody – 1 szt.

WYDATKI CAŁKOWITE: 2 894 876,34 zł.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 2 888 011,96 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 263 912,55 zł. (78,39 %)

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 630 963,79 zł.

HARMONOGRAM PRAC: 01.06.2020 – 31.05.2022

 

 

Umowa z Wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2227-wieza-w-uhowie-ma-wykonawce-2

Stanęła wieża widokowa w Uhowie