Tereny inwestycyjne poza podstrefą ekonomiczną

Poza Podstrefą Łapy TSSE położone są 3 inne obszary inwestycyjne:

  • Obszar I (Łapy) - ponad 50 ha w obrębie wsi Łapy-Dębowina, w sąsiedztwie terenów inwestycyjnych Cukrowni i bezpośrednio w sąsiedztwie TSSE Podstrefy Łapy,
  • Obszar II (Łapy-Płonka Kościelna) - ponad 60 ha w obrębie miasta Łapy i wsi Płonka Kościelna,
  • Obszar III (Uhowo) - około 70 ha w obrębie wsi Uhowo.


POTENCJAŁ INWESTYCYJNY – OBSZAR I

Powierzchnia gruntów stanowi jednolity obszar, położony w południowej części miasta i gminy Łapy, który okalają dwie drogi powiatowe.

Obszar leży w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o funkcji przemysłowej, tj.: terenu byłej Cukrowni Łapy, przedsiębiorstwa „Energo”, zajmującego się handlem i sortowaniem węgla, bocznicy kolejowej, i innych podmiotów gospodarczych.

Teren składa się z działek należących do osób prywatnych, jednakże Gmina Łapy oferuje pomoc w nawiązaniu kontaktu z właścicielami prywatnymi poszczególnych działek.

INFORMACJE O LOKALIZACJI

LOKALIZACJA TERENU INWESTYCYJNEGO

Obręb gruntów wsi Łapy-Szołajdy i Łapy-Dębowina oraz miasta Łapy.

Dotyczy gruntów położonych pomiędzy cukrownią a wymienionymi wsiami).

STATUS NIERUCHOMOŚCI

Grunty przeznaczone pod tereny inwestycyjne.

Obecne użytkowanie: rolnicze, nieużytki,

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA GRUNTU

Łapy-Szołajdy 20 [ha]

Łapy-Dębowina 32 [ha]

Łapy II 8 [ha]

WŁASNOŚĆ

Właściciele prywatni:

Łapy-Szołajdy: 52 właścicieli

Łapy-Dębowina: 60 właścicieli

miasto Łapy: 9 właścicieli

POŁĄCZENIA DROGOWE

Obszar przylega do dwóch dróg powiatowych: nr 1524B i 1521B (asfaltowe, szerokość jezdni 6 m).

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PRZEZNACZENIE W MPZP

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeważającą część obszaru przeznacza się pod tereny przemysłowe, składy, magazyny z dopuszczeniem lokalizacji usług wraz z obiektami towarzyszącymi oraz zielenią. Pozostała część obszaru przeznaczona jest pod obsługę komunikacyjną i zabudowę mieszkaniową jednorodzinnej (w sąsiedztwie zabudowy wsi Łapy-Dębowina).

Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała Rady Miejskiej XLVI/642/09 z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Łapy, obejmującej tereny położone w obrębie gruntów wsi Łapy-Szołajdy i Łapy-Dębowina oraz miasta Łapy.

INTRASTRUKTURA TECHNICZNA

ENERGIA

Na terenie jest linia średniego napięcia Łapy-Suraż oraz linie niskiego napięcia. SN 15 Kv. Na warunkach zakładu energetycznego.

GAZ

 Gazociąg średniego ciśnienia. Na warunkach określonych przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

WODA

Dostęp do zasilania ze stacji wodociągowej w Daniłowie Dużym oraz z przewodu o przekroju rury 250 mm w ulicy Żwirki i Wigury, zasilanego ze stacji wodociągowej w Łapach. Na warunkach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.

KANALIZACJA

Sieć kanalizacji ściekowej przebiega na granicy oraz w bezpośrednim sąsiedztwie terenu. Na warunkach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.

 

POTENCJAŁ INWESTYCYJNY – OBSZAR II

Powierzchnia gruntów stanowi jednolity obszar, położony w kierunku północno-zachodnim od granic miasta Łapy, po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 681 Łapy-Płonka Kościelna (trasa: Roszki-Wodźki – Łapy – Poświętne – Brańsk)

Teren położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach oraz terenów o funkcji przemysłowej, tj. np.: stacji paliw, szrotu i innych podmiotów gospodarczych.

Teren składa się z działek należących do osób prywatnych, jednakże Gmina Łapy oferuje pomoc w nawiązaniu kontaktu z właścicielami prywatnymi poszczególnych działek.

INFORMACJE O LOKALIZACJI

LOKALIZACJA TERENU INWESTYCYJNEGO

Obręb gruntów wsi Płonka Kościelna. Grunty położone na południe od drogi wojewódzkiej nr 681.

STATUS NIERUCHOMOŚCI

Grunty przeznaczone pod tereny inwestycyjne.

Obecne użytkowanie: rolnicze, nieużytki, lasy

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA GRUNTU

65 [ha]

WŁASNOŚĆ

Właściciele prywatni: 36 osób

POŁĄCZENIA DROGOWE

Teren położony jest w kierunku północno-zachodnim od granic miasta Łapy, po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 681 Łapy-Płonka Kościelna (Roszki-Wodźki – Łapy – Poświętne – Brańsk). Jest to droga asfaltowa szerokości  7 m.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PRZEZNACZENIE W MPZP

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeważająca część obszaru przeznaczona jest  pod tereny przemysłowe, składy, magazyny z dopuszczeniem lokalizacji usług wraz z obiektami towarzyszącymi oraz zielenią. Pozostała część obszaru przeznaczona została pod obsługę komunikacyjną i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami (na styku z istniejącą zabudowę wsi Płonka Kościelna); tereny położone przy ciekach wodnych pozostawia się jako otwarte.

Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała Rady Miejskiej w Łapach XLV/631/09 z dn. 26.11.2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Łapy obejmującego tereny położone w obrębie gruntów wsi Płonka Kościelna

INTRASTRUKTURA TECHNICZNA

ENERGIA

Przez teren przechodzi linia wysokiego napięcia Łapy – „Narew”, linia średniego napięcia Łapy-Jeżewo oraz linie niskiego napięcia. WN 110 kV, SN 15 kV. Na warunkach zakładu energetycznego.

GAZ

Ok. 0,5 km od terenu przebiega sieć średniego ciśnienia. Na warunkach określonych przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

WODA

Dostęp do zasilania  z przewodu wodociągowego na terenie oczyszczalni (miejski wodociąg), z ujęcia wody przy ul. Płonkowskiej i przewodu we wsi płonka kościelna (zasilanego z wodociągu Płonka Strumianka).   Lokalizacja w okolicy granic terenu.

KANALIZACJA

Sieć kanalizacji ściekowej przebiega w pobliżu granic nieruchomości. Na warunkach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.

 

POTENCJAŁ INWESTYCYJNY – OBSZAR III

Powierzchnia gruntów stanowi jednolity obszar, położony na wschód od zabudowań Uhowa (i Łap) po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 682 (trasa: Łapy-Turośń Dolna – Markowszczyzna) w kierunku Białegostoku.

INFORMACJE O LOKALIZACJI

LOKALIZACJA TERENU INWESTYCYJNEGO

Obręb gruntów wsi Uhowo. Grunty położone wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 682.

STATUS NIERUCHOMOŚCI

Grunty przeznaczone pod tereny inwestycyjne.

Obecne użytkowanie: rolnicze, nieużytki, lasy.

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA GRUNTU

68 [ha]

WŁASNOŚĆ

Właściciele prywatni: 108 osób

POŁĄCZENIA DROGOWE

Obszar leży po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 682 Łapy – Turośń Dolna – Markowszczyzna, w kierunku Białegostoku (asfaltowa, szerokość jezdni 6 m).

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PRZEZNACZENIE W MPZP

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeważającą część obszaru przeznacza się pod tereny przemysłowe, składy, magazyny z dopuszczeniem lokalizacji usług wraz z obiektami towarzyszącymi oraz zielenią. Pozostała część obszaru przeznaczona jest pod obsługę komunikacyjną i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami (na styku z istniejącą zabudową wsi Uhowo oraz w sąsiedztwie lasów) oraz lasy.

Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała Rady Miejskiej XL VI/643/09 z dn. 30.12.2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Łapy obejmującego tereny położone w obrębie gruntów wsi Uhowo

INTRASTRUKTURA TECHNICZNA

ENERGIA

Przez teren przechodzi linia średniego napięcia Łapy-Turośń Kościelna, odgałęzienie linii oraz linie niskiego napięcia. SN 15 kV. Na warunkach zakładu energetycznego.

GAZ

NIE. Na warunkach określonych przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

WODA

Dostęp do zasilania ze stacji wodociągowej w Uhowie: sieć wodociągowa o przekroju rury Æ100 mm, zlokalizowanej przy granicy działki oraz sieci w ulicy Białostockiej w Uhowie.

KANALIZACJA

Sieć kanalizacji ściekowej przebiega na granicy oraz w bezpośrednim sąsiedztwie terenu. Na warunkach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.

Ulgi i zwolnienia dla inwestycji zlokalizowanych poza Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Gmina Łapy, uchwałą Rady Miejskiej z 19 grudnia 2014 r., przyjęła „Program  pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje”.

W ramach programu zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w związku z realizacją nowych inwestycji, w wyniku, których utworzone zostaną nowe miejsca pracy na terenie Miasta i Gminy Łapy. (w zależności od liczby nowych miejsc pracy lub wartości poniesionych nakładów).

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje na okres:

zwolnienia