Podstrefa Łapy TSSE

 

Dogodne miejsce do zainwestowania

Gmina Łapy dysponuje bogatą ofertą terenów inwestycyjnych, z których część położona jest na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Głównym celem działania TSSE jest wzrost aktywności gospodarczej terenów, które uważane są za słabiej rozwinięte ekonomicznie, poprzez wykorzystanie istniejących walorów inwestycyjnych tych obszarów oraz rozwój więzi kooperacyjnych w strefie i jej bezpośrednim otoczeniu. 

O strefie

Gmina Łapy dysponuje bogatą ofertą terenów inwestycyjnych, z których część położona jest na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Głównym celem działania TSSE jest wzrost aktywności gospodarczej terenów, które uważane są za słabiej rozwinięte ekonomicznie, poprzez wykorzystanie istniejących walorów inwe stycyjnych tych obszarów oraz rozwój więzi kooperacyjnych w strefie i jej bezpośrednim otoczeniu. 

TSSE, której część stanowią tereny inwestycyjne w Łapach, zarządzana jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu – spółkę Skarbu Państwa. Od początku swojej działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji, ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa.

Dziś ARP S.A. jest dynamiczną spółką, której strategia oraz zakres działań opiera się na trzech równorzędnych filarach. Są to: Innowacje, Restrukturyzacja, Inwestycje.

Misja i wizja ARP S.A.

Strategia ARP S.A. wyznacza spółce nową misję, która zamyka się w haśle:

„Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł".

Natomiast zgodnie z wizją, ARP S.A. będzie wiarygodnym partnerem, pobudzającym rozwój polskiego przemysłu poprzez:

  • spójny system wsparcia innowacji, tworzący pomost pomiędzy biznesem a środowiskiem innowacyjnym;
  • finansowanie procesów restrukturyzacji i projektów rozwojowych;
  • podnoszenie wartości aktywów.

Więcej informacji na temat TSSE: http://www.tsse.arp.pl/

Więcej informacji na temat ARP S.A.: http://www.arp.pl/

Oferta inwestycyjna

Obszar podstrefy obejmuje 11,96 ha terenu i zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod działalność produkcyjną i usługową. Dostępnych jest 5 działek o powierzchni ok. 1 ha każda.

Tereny inwestycyjne Podstrefy Łapy wyposażone są w niezbędną infrastrukturę: sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kanalizację teletechniczną oraz drogę wewnętrzną wraz z oświetleniem.

Atutem łapskiej podstrefy jest przede wszystkim jej umiejscowienie względem linii komunikacyjnych – bezpośrednie sąsiedztwo drogi wojewódzkiej oraz dróg powiatowych, a także bliskość bocznicy kolejowej, połączonej z linią kolejową Warszawa-Białystok-granica Państwa z Litwą.

INFORMACJE O LOKALIZACJI

LOKALIZACJA TERENU INWESTYCYJNEGO

Podstrefa Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan

STATUS NIERUCHOMOŚCI

Grunty przeznaczone pod tereny inwestycyjne

Ba – tereny przemysłowe

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA GRUNTU

Dostępnych jest 5 działek:

  • nr 102/23 o pow. 1,0260
  • nr 102/25 o pow. 1,1435
  • nr 102/22 o pow. 1,0167
  • nr 102/17 o pow. 1,2560
  • nr 102/18 o pow. 1,1998

WŁASNOŚĆ

w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy

POŁĄCZENIA DROGOWE

Od południa obszar ograniczony jest drogą powiatową numer 1524B relacji: Łapy-Łynki – Łapy-Dębowina – skrzyżowanie z drogą 1521B o szerokości około 7 metrów i nawierzchni bitumicznej. Droga dalej w kierunku wschodnim jest oświetlona i wyposażona w gruntowe pobocza o zmiennej szerokości. Od strony wschodniej teren ograniczony jest ul. Południową będącą drogą zakładową pod zarządem Cukrowni, która po południowej stronie jako podporządkowana krzyżuje się w formie skrzyżowania zwykłego typu „T” z drogą powiatową 1524B, natomiast po stronie północnej krzyżuje się z ulicami Żwirki i Wigury, Harcerską, a w rejonie torów kolejowych do skrzyżowania z ul. Matejki przechodzi w ul. Długą.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PRZEZNACZENIE W MPZP

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego grunty przeznaczone pod działalność produkcyjną i usługową, w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, usługi transportowe, rzemiosło i inne usługi. Na terenach tych dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozp. Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w spr. określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573), a ponadto: urządzeń infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi obszarów.

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała Rady Miejskiej XVI/681/03 z dn. 31.10.2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Łapy

INTRASTRUKTURA TECHNICZNA

ENERGIA

Możliwość przyłącza się do NN lub SN do Głównego Punktu Zasilającego – GPZ, znajdującego się przy ul. Brańskiej w odległości ok. 300 m. Od 230V do 15 KV. Moc przyłączeniowa: 3 GW (3000 MW) istnieje możliwość zwiększenia mocy na warunkach Zakładu Energetycznego

GAZ

NIE. Istnieje możliwość przyłączenia z sieci gazowej znajdującej się u zbiegu ulicy Długiej i Południowej w odległości ok. 1000 metrów lub sieci gazowej znajdującej się w skrzyżowaniu ul. Cmentarnej i Żwirki i Wigury w odległości ok. 1500 metrów na warunkach określonych przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

WODA

Wzdłuż wewnętrznych dróg dojazdowych do działek znajduje się wodociąg o średnicy ø110 - na warunkach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

KANALIZACJA

Do każdej z działek na obszarze Podstrefy jest przyłącze o średnicy ø200.

Gmina Łapy w styczniu 2015 roku zakupiła kolejną nieruchomość położoną w bezpośrednim sąsiedztwie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W planach jest przygotowanie terenu inwestycyjnego i poszerzenie Podstrefy Łapy. Złożony został już wniosek o włączenie kolejnych terenów do TSSE.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki planowane do włączenia do Podstrefy Łapy przeznaczone są pod działalność produkcyjną i usługową, w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, usługi transportowe, rzemiosło i inne usługi. Obecnie zabudowane są zmiennym zbiornikiem akumulacyjnymi wodno-ściekowym. Równolegle z działaniami związanymi z rozszerzeniem Podstrefy Łapy będą prowadzone prace związane z pozyskaniem dofinansowania na inwestycję dotyczącą uzbrojenia tych terenów, w tym również prac rekultywacyjnych.

Poradnik inwestora

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN może ubiegać się o uzyskanie pomocy publicznej, w formie zwolnień podatkowych. Podstawą do korzystania z niej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy. Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych stanowi pomoc regionalną z tytułu: kosztów nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy (wyboru dokonuje inwestor). Maksymalna wielkość pomocy: 50% nakładów inwestycyjnych lub 50% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników (dla małych przedsiębiorców – 70%, dla średnich – 60%).

Na terenach włączanych do stref po 1 stycznia 2009 r. obowiązują kryteria dotyczące nowych inwestycji. Inwestor musi spełnić jedno z niżej wymienionych kryteriów:

kryteria

Ponadto, inwestorzy w SSE mają prawo skorzystania z „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje”.

W ramach programu zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w związku z realizacją nowych inwestycji, w wyniku, których utworzone zostaną nowe miejsca pracy na terenie Miasta i Gminy Łapy. (w zależności od liczby nowych miejsc pracy lub wartości poniesionych nakładów).

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje na okres:

zwolnienia