Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Daniłowie Dużym

piątek, 17 wrzesień 2021

Gmina Łapy otrzymała na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Daniłowie Dużym dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego, utworzonego na mocy Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  (Dz.U. 2018 poz. 2192 z późn.zm).

Nazwa programu: Resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”

Nazwa projektu: Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Daniłowie Dużym

Kwota przyznanego dofinansowania: 2 709 681,00 zł

Całkowita planowana wartość inwestycji: 3 798 829,00 zł

Cele projektu /planowane efekty:

Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Daniłowie dużym zostało przystosowane dla 18 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym. Dwanaście osób będzie mieszkać na stałe w centrum. Pozostali, w ramach pobytu dziennego będą mogli skorzystać z różnych form wsparcia.

Do przewidywanego efektu użytkowego można zaliczyć następujące elementy:

- uczestnicy będą mieli zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb poprzez zapewnienie szczególnych warunków pobytu dziennego lub całodobowego w Centrum;

- działalność Centrum będzie w pozytywny sposób wpływać na procesy uspołecznienia i nawiązywania relacji interpersonalnych, stymulowanie kompetencji społecznych, jak też podejmowanie przez osoby niepełnosprawne aktywności na miarę posiadanego potencjału i zasobów;

- Centrum będzie zapewniało możliwość zamieszkania dla osób, które nie mogą korzystać z usług w innych ośrodkach wsparcia w szczególności ze wskazaniami do opieki okresowej (po zawałach, udarach, w trakcie chemioterapii, itp.);

- z usług Centrum będą również korzystały samotne osoby niepełnosprawne, których opiekunowie nie są w stanie zapewnić im opieki;

- z usług Centrum będą również korzystały osoby niepełnosprawne opuszczające system edukacji, których schorzenia nie pozwalają na podjęcie aktywizacji społecznej i  zawodowej w ZAZ-ach, WTZ-ach, ŚDS-ach itp. lub nie mają opiekunów prawnych;

- osoby niepełnosprawne będą miały szansę na samodzielne i niezależne życie w społeczności lokalnej i poprawi się jakość życia w środowisku lokalnym;

- poprzez realizację projektu zostanie wzmocniony dotychczasowy system wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

- dzięki utworzeniu Centrum zostanie zapewniony uczestnikom program opieki oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;

- uczestnicy programu zostaną włączeni do życia społeczności lokalnych;

- dzięki powstaniu Centrum opiekunowie faktyczni uczestników programu zostaną odciążeni poprzez umożliwienie im kontynuacji pracy zarobkowej lub realizację innych codziennych aktywności.

- centrum opiekuńczo-mieszkalne jest nieocenionym wsparciem dla niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy wymagających okresowej pomocy.

W Centrum będą świadczone również usługi opieki wytchnieniowej.

Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym, o których mowa wyżej, w formie  zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem Solidarnościowym”. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192), celem Funduszu Solidarnościowego jest m. in. wsparcie społeczne i zdrowotne osób niepełnosprawnych.

Linki do artykułów:

  1.  O centrum opiekuńczo-mieszkalnym w TVP 3 Białystok http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/3127-o-centrum-opiekunczo-mieszkalnym-w-tvp-3-bialystok
  2. Relacja o Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Daniłowie Dużym w „Obiektywie”http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2683-relacja-o-centrum-opiekunczo-mieszkalnym-w-danilowie-duzym-w-obiektywie
  3. Budujemy centrum opiekuńczo-mieszkalne w Daniłowie Dużym http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2289-budujemy-centrum-opiekunczo-mieszkalne-w-danilowie-duzym
  4. Centrum opiekuńczo-mieszkalne ma wykonawcę: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2242-centrum-opiekunczo-mieszkalne-ma-wykonawce
  5. O centrum opiekuńczo-mieszkalnym w „Obiektywie”: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2166-o-centrum-opiekunczo-mieszkalnym-w-obiektywie
  6. Dodatkowe 800 tys. zł dotacji na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Daniłowie Dużym http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2047-dodatkowe-800-tys-zl-dotacji-na-budowe-centrum-opiekunczo-mieszkalnego
  7. Skąd pomysł na Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Gminie Łapy? http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1418-skad-pomysl-na-centrum-opiekunczo-mieszkalne-w-gminie-lapy
  8. Pierwsze w województwie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne powstanie w Daniłowie Dużym http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1413-jest-umowa-na-utworzenie-centrum-opiekunczo-mieszkalnego-w-danilowie-duzym
  9. W Daniłowie Dużym powstanie centrum opiekuńczo-mieszkalne http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1263-w-danilowie-duzym-powstanie-centrum-opiekunczo-mieszkalne