BUDŻET OBYWATELSKI Gminy Łapy 2024 – krok po kroku

wtorek, 20 lipiec 2021

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całej gminy.

W skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości ich realizacji;
 • propozycje zadań, które zostaną pozytywnie zweryfikowane poddaje się pod głosowanie mieszkańców, które jest jawne;
 • w efekcie, propozycje zadań, które zdobędą najwięcej ważnie oddanych głosów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu na rok 2024.

 

 PROCEDURA BUDŻETU OBYWATELSKIE

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całej gminy.

W skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości ich realizacji;
 • propozycje zadań, które zostaną pozytywnie zweryfikowane poddaje się pod głosowanie mieszkańców, które jest jawne;
 • w efekcie, propozycje zadań, które zdobędą najwięcej ważnie oddanych głosów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu na rok 2024.

 

 PROCEDURA BUDŻETU OBYWATELSKIE

KROK 1 – POMYSŁ

Zastanów się, co powinno zostać wykonane w ramach środków budżetu obywatelskiego, i opracuj swój pomysł. Jeśli chcesz to spotkaj się z sąsiadami, znajomymi i innymi, których może dotyczyć projekt. Wspólnie się zastanówcie nad potrzebą proponowanego zadania, jego wielkością, rozmachem, ale także lokalizacją i kosztorysem.

Budżet Obywatelski dla Gminy Łapy na 2024 wynosi 800 tys. zł. Pamiętaj, że na realizację jednego zadania można przeznaczyć max 100 000 tys. zł. 

Ważne

W przypadku zadań, których realizacja wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić obszar, na którym Gmina Łapy może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

W ramach budżetu obywatelskiego nie będą mogły być zrealizowane zadania:

 • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie koncepcji bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
 • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
 • które są sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami Gminy Łapy;
 • które po realizacji generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości jednostkowej zadania;
 • których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności;
 • które nie spełniają kryterium celowości i gospodarności.

KROK 2 – ZGŁOSZENIE ZADANIA

Formularz zgłoszenia zadania udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łapach: www.lapy.pl  a także w wersji papierowej, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach.

Kto może zgłaszać propozycję zadań?

Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Łapy.

Jedna osoba może złożyć maksymalnie trzy propozycje zadań na Formularzu zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy na 2024 rok.

Zgłaszane zadanie musi uzyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców Gminy Łapy.

Każdy mieszkaniec może poprzeć kilka propozycji zadań.

Do formularza składanego przez osobę niepełnoletnią należy dołączyć zgodę opiekuna ustawowego.

Ważne

W przypadku złożenia przez jedną osobę większej niż dopuszczana liczby zadań, tj. większej niż 3, wszystkie propozycje tego wnioskodawcy nie będą brały udziału w Budżecie Obywatelskim.

Wypełniając formularz zgłoszenia zadania pamiętaj

Podaj adres miejsca realizacji zadania lub nr działki lub opisz obszar lokalizacji zadania. Krótko opisz projekt wskazując potrzeby jego realizacji. Wskaż problem, jaki zadanie ma rozwiązać oraz określ cele jego realizacji. Z opisu zadania powinno wynikać, jaką zmianę ma przynieść jego realizacja, komu ma służyć oraz jaki ma być efekt podjętych działań. Następnie skalkuluj szacunkowy koszt brutto z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania – wskaż konkretnie, na co mają być wydane środki. Jeśli chcesz możesz dołączyć do formularza dodatkowe załączniki. Pamiętaj, że koszt projektu nie może przekraczać kwoty 100 000 tys. zł

Podaj swoje dane osobowe. Nie zapomnij o danych do kontaktu – być może Komisja zechce doprecyzowania szczegółów dotyczących zadania i będzie musiała skontaktować się z Wnioskodawcą.

Należy pamiętać, że zadania muszą zostać zrealizowane w trakcie roku budżetowego, tj. do dnia 31 grudnia 2024 roku.

 Lista poparcia zadania

Każdy projekt złożony do Budżetu Obywatelskiego musi posiadać listę poparcia - musisz zebrać 15 podpisów mieszkańców popierających Twój pomysł i złożyć ją razem z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (lista stanowi integralną cześć formularza zgłoszeniowego).

Ważne

Wnioskodawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszystkie osoby popierające jego wniosek, zapoznały się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania ich danych osobowych. Klauzula informacyjna dostępna jest na stronie www.lapy.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach. Ponadto Wnioskodawca wraz z Formularzem zgłoszeniowym powinien dołączyć podpisaną przez siebie Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

 Złóż formularz zadania

Wypełniony formularz wraz z listą poparcia i Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania ich danych osobowych złóż w terminie od 16 czerwca do 30 czerwca 2023 rMożesz zrobić to na 3 różne sposoby:

 • bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach do urny oznaczonej „Budżet Obywatelski” w godzinach pracy Urzędu;
 • listownie na adres: Urząd Miejski w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 18-100 Łapy z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2024”
 • elektronicznie – w formie skanu na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Formularz zostanie uznany za ważny, jeżeli:

 • zostanie czytelnie wypełniony w każdym punkcie,
 • własnoręcznie podpisany,
 • dostarczony do Urzędu Miejskiego w Łapach w terminie od 16 do 30 czerwca 2023 r.

 Ważne

W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną liczy się data stempla pocztowego. Formularze zgłoszone po upływie terminu lub złożone przez osoby nieuprawnione pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

KROK 3 – OCENA FORMALNA

 Podczas oceny formalnej każde zgłoszone zadanie zostanie poddane analizie formalno-prawnej. W przypadku, gdy Formularz nie będzie spełniał warunków formalnych, w szczególności nie będzie w całości wypełniony to Komisja oceniająca wezwie do uzupełnienia braków zgłoszenia. Dopuszcza się możliwość wezwania telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej. Nieuzupełnienie Formularza we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

Weryfikacja pod względem formalno-prawnym będzie polega m.in. na odpowiedzi na pytania:

1) czy zadanie zostało zgłoszone przez mieszkańca Gminy Łapy?

2) czy zadanie zgłoszone zostało na właściwym Formularzu?

3) czy Formularz został zgłoszony w terminie?

4) czy Formularz został czytelnie, kompletnie wypełniony i własnoręcznie podpisany?

5) czy do Formularza dołączono listę poparcia podpisaną przez osoby popierającą propozycję zadania?

6) czy w przypadku osoby niepełnoletniej dołączono Zgodę opiekuna ustawowego?

 

KROK 4 – OCENA MERYTORYCZNA

Zweryfikowane pod względem formalno-prawnym propozycje zadań zostaną poddane ocenie  merytorycznej.

Kryteria oceny merytorycznej to:

 1. Ocena zadania pod względem spełniania wymogów: określonych w § 2 ust. 2 i 6 Zasad Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy na rok 2024, tj.
  a) Zgodnie z § 2 ust. 2 - w przypadku zadań, których realizacja wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić obszar, na którym Gmina Łapy może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne
  b) Zgodnie z § 2 ust. 6 w ramach budżetu obywatelskiego nie będą mogły być zrealizowane zadania:
  • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie koncepcji bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
  • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
  • które są sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami Gminy Łapy;
  • które po realizacji generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości jednostkowej zadania;
  • których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności;
  • które nie spełniają kryterium celowości i gospodarności.
 2. Możliwości zrealizowania zadania w trakcie trwania roku budżetowego, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
 3. Analiza faktyczna możliwości realizacji projektu przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych i technologicznych,
 4. Kosztu realizacji, który nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł

Komisja będzie mogła wezwać Wnioskodawcę do uszczegółowienia zadania lub złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących zgłoszonego zadania. Dopuszcza się możliwość wezwania telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej.

Komisja ma prawo sugerowania wnioskodawcy nowych rozwiązań, w tym zmiany miejsca ich realizacji, bądź łączenia z innym zadaniami. Nowe rozwiązania będą mogły być rozpatrywane przez Komisję wyłącznie po uprzedniej akceptacji przez Wnioskodawców zadania.

Ważne!

 W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do uszczegółowienia zadania lub złożenia dodatkowych wyjaśnień, powoduje odrzucenie propozycji zadania.

Wyniki oceny merytorycznej

Po zakończeniu oceny merytorycznej Komisja przygotuje i zatwierdzi listę projektów dopuszczonych do głosowania i niedopuszczonych do głosowania wraz z uzasadnieniem. Decyzja o niedopuszczeniu projektu do głosowania przekazana zostanie Wnioskodawcy drogą mailową lub na adres wskazany do korespondencji.

Ważne

Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji do Burmistrza Łap. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się w formie papierowej w terminie 7 dni od otrzymania decyzji Komisji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.

KROK 5 – GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW

 O wyborze propozycji zadań do realizacji Zdecydują mieszkańcy Gminy Łapy w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu mogą wziąć także osoby niepełnoletnie, które powinny dołączyć do karty do głosowania zgodę opiekuna ustawowego.

Kartę do głosowania w formie papierowej będzie można pobrać ze strony internetowej www.lapy.pl lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach w pierwszym dniu głosowania – 11 września br.

Po raz pierwszy w tym roku uruchomimy elektroniczny formularz do głosowania LUPE, który umożliwi oddanie głosu w wygodny i bezpieczny sposób – nie wychodząc z domu!

Głosować będzie można na 4 sposoby:

 • Złożyć prawidłowo wypełnioną oraz podpisanej kartę do głosowania do urny oznaczonej "Budżet Obywatelski" w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach
 • Przesłać prawidłowo wypełniona i podpisaną kartę do głosowania pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy z dopiskiem "Budżet Obywatelski 2024"
 • Przesłać prawidłowo wypełniona oraz podpisaną kartę do głosowania po zeskanowaniu na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Prawidłowo wypełnić i przesłać formularz on-line w aplikacji LUPE.

Każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować tylko jeden raz – wskazując wybrane przez siebie zadanie poprzez postawienie znaku X. Jeśli na karcie do głosowania zostanie zaznaczone 2 lub więcej zadań – zostanie ona uznana za nieważną. Podobnie jeżeli mieszkaniec złoży 2 lub więcej kart do głosowania – wszystkie zostaną uznane za nieważne.

Z nieważny uznaje się głos osoby niepełnoletniej bez podpisanej przez rodzica/opiekuna „Zgody opiekuna ustawowego”.

Ważne

Karty do głosowania wypełnione niekompletnie i złożone w innym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

WYBÓR ZADANIA

Za wybrane do realizacji uznane zostaną te zadania, które uzyskają największą ilość głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Jeżeli dwa lub więcej zadań poddanych pod głosowanie otrzyma tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje losowanie.

Wyniki głosowania oraz lista projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2024 zostanie opublikowana do 31 października br.. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łapach: www.lapy.pl

F.A.Q. - Pytania i odpowiedzi

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski, nazywany także budżetem partycypacyjnym, jest to część budżetu gminy, o której decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez głosowanie.

Jaka kwota dostępna jest w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy?

W procedurze Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy decydować będą o wydatkowaniu 800 000 tys. zł. Na realizację jednego zadania można przeznaczyć max kwotę 100 000 tys. zł. 

 

Kto może głosować i zgłaszać projekty w budżecie obywatelskim?

W budżecie obywatelskim może uczestniczyć każdy mieszkaniec Gminy Łapy. Nie jest wymagane zameldowanie Zgłosić propozycję projektu jak również głosować może także osoba niepełnoletnia, jednakże do formularza zgłoszenia musi zostać dołączona zgoda opiekuna ustawowego. Osoby w wieku od 13 do 18 roku życia mogą zgłaszać projekty (oraz głosować)  samodzielnie – tj. mogą samodzielnie podpisać formularz zgłoszenia zadania (kartę do głosowania) jednakże do ważności ich czynności musi zostać dołączona zgoda opiekuna ustawowego.

Wzór zgody opiekuna ustawowego stanowi załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Łapach Nr LXVII/538/23 z dnia 27.04.2023 r. i jest dostępny na stronie www.lapy.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach.

 

 Ile wniosków może złożyć jedna osoba?

Jedna osoba może złożyć max. 3 propozycje.

 W jakim terminie można złożyć wniosek?

Nabór wniosków rozpocznie się od 16 czerwca i potrwa - do 30 czerwca br.

 Czy jest możliwe zrealizowanie projektu na terenach użytkowanych np. przez wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie itp.?

Nie. Projekt może być zlokalizowany jedynie na terenach Gminy Łapy. Należy pamiętać, że w przypadku zadań, których realizacja wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić obszar, na którym Gmina Łapy może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

 

Czy do wniosku na plac zabaw trzeba podawać ilość i rodzaj urządzeń, jakie maja być zainstalowane, czy wystarczy tylko określić - plac zabaw?

 Od Państwa zależy poziom szczegółowości wniosku. Jeśli posiadacie Państwo wiedzę i zależy Państwu na konkretnych urządzeniach, które chcielibyście Państwo, aby były elementami placu, zachęcamy do ich wskazania. Jednak nie jest wymagana od wnioskodawców wiedza specjalistyczna.

Gdzie będę mógł zapoznać się ze złożonymi projektami?

Lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łapach pod adresem: www.lapy.pl  

 

Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie przetargu na wykonanie - wnioskodawca projektu, czy gmina?

W chwili wpisania zadania do projektu budżetu Gminy Łapy, staje się ono zadaniem gminy i to on jest właścicielem procesu. Gmina wykonuje całość działań zmierzających do realizacji projektu. 

Ile muszę zebrać głosów poparcia, aby zgłosić propozycję zadania?

Projekt wymaga poparcia minimum 15 mieszkańców Gminy Łapy i musi być zgłoszony na specjalnym formularzu zgłoszeniowym, który jest do pobrania ze strony internetowej www.lapy.pl  lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach.

 

 W jaki sposób autorzy projektów (wnioskodawcy) mogą promować swoje pomysły?

Decyzja ta należy do osób składających dany projekt. Wszystkie projekty (bez udostępniania danych osobowych) zostaną zamieszczone na stronie www.lapy.pl, aby każdy zainteresowany mógł się z nimi zapoznać. W oparciu o te informacje, autorzy (wnioskodawcy) będą mogli stworzyć własną strategię promocji.

 

Jakie są kryteria powodujące, że dany projekt wygra w głosowaniu?

Decyzję o wyborze zadania do realizacji podejmą mieszkańcy w głosowaniu jawnym. Zatem o wyborze zadania będzie decydować wyłącznie ilość oddanych głosów przez mieszkańców.

Skąd mam wiedzieć czy dana działka należy do gminy czy nie?

Informacje na temat własności gruntów gminy można uzyskać w Referacie Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach pok. 301 lub 303 lub pod numerem telefonu: 85 175 22 51 wew. 301 lub 303. Zapytania dotyczące ustalenia własności nieruchomości można również kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1. Miniryneczek

 

Lokalizacja

Plac przy ulicy Piwnej, obok sklepu Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach (fragment nieutwardzonej działki gminnej obecnie „dziki parking” części działki 1330/4)

Opis zadania

Poprzez utworzenie Miniryneczku pozyskalibyśmy nowe miejsce, w którym można byłoby sprzedać - kupić świeże warzywa i owoce oraz rękodzieło lokalnych producentów, rolników i rzemieślników. Schludny Miniryneczek w centrum naszego miasta w dogodnym miejscu dla kupujących oraz dla klientów pobliskich sklepów np. Sklepu Mleczarskiego, Duet i innych dałby możliwość sprzedaży i zakupu w czystym, zadbanym oraz na utwardzonym placu na estetycznych zadaszonych straganach. Miniryneczek byłby dostępny przez cały tydzień.

Szacunkowy koszt realizacji zadania

91 938,07 zł

2. Marzenia spełniamy – ekologiczno-edukacyjny plac zabaw mamy!

Lokalizacja

Teren Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach ul. Letnia 1

Opis zadania

Celem realizacji zadania jest zmodernizowanie istniejącego, ,,wysłużonego” od 2012 r. placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach. Zakup nowych urządzeń niewątpliwie wpłynie na bezpieczeństwo jego użytkowania. Co więcej, ekologiczno-edukacyjny plac zabaw dla dzieci to szansa dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów naszej szkoły, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o otaczającym ich świecie i ochronie środowiska. Połączenie nauki z zabawą i rekreacją pozwoli dzieciom nie tylko w przyjemny sposób zdobyć konkretną wiedzę, ale także wykorzystać ją w praktyczny sposób. Plac zabaw będzie również ogólnodostępny dla wszystkich chętnych dzieci z osiedla oraz sołectwa Gąsówka Stara. Zachęci rodziny do aktywnego spędzania czasu. Będzie miejscem przyjaznym dla mieszkańców. Inwestycja realizowana będzie na gruntach Gminy Łapy.

Szacunkowy koszt realizacji zadania

100 000,00 zł

3. Nasza Przestrzeń w Łapach – Plac Zabaw Łapach

Lokalizacja

Teren Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach , (działka nr 631, ul. 3-go Maja 8)

Opis zadania

W ramach realizacji zadania proponuje się budowę placu zabaw dla dzieci i siłowni na świeżym powietrzu, które są potrzebne i mają służyć dzieciom, młodzieży i dorosłym, w szczególności mieszkańcom południowej części Łap. W bliskiej odległości od miejsca zamieszkania zarówno rodzice, jak i dziadkowie, będą mogli ze swoimi dziećmi/wnukami spędzać czas na świeżym powietrzu.

Poprzez zagospodarowanie czasu wolnego rozwiąże częściowo problemy wychowawcze. Dorosłym umożliwi spędzanie wolnego czasu bez pokonywania dużych odległości. Należy pamiętać, że teren Parafii pw. Ap. Piotra i Pawła jest ogólnodostępny, ale jednocześnie ogrodzony, co zapewnia bezpieczeństwo dla dzieci.

Szacunkowy koszt realizacji zadania

100 000,00 zł

4. DREWNIANA ALTANA ZE STOŁAMI I ŁAWAMI – miejsce do spotkań i warsztatów oraz integracji wewnątrz - i międzypokoleniowej o każdej porze roku dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Lokalizacja

ul. Leśnikowska 54, 18-100 Łapy

Opis zadania

Seniorom w Łapach w tym także Seniorom z Dziennego Domu „SENIOR+”, z klubu „SENIOR+”, którzy w większości mieszkają w blokach brakuje miejsca spotkań na świeżym powietrzu. Zarówno dla osób starszych jak również dzieci, młodzieży i dorosłych rekomenduje się jak najwięcej aktywności na świeżym powietrzu, spotkania na świeżym powietrzu. Istotną rolę odgrywają we współczesnym świecie spotkania towarzyskie, których brak najbardziej dało się odczuć dla wszystkich podczas pandemii COVID-19. W świecie, gdzie nowoczesne technologie są wszech obecne w wielu dziedzinach życia, spotkania człowieka z człowiekiem twarzą w twarz, w grupie zarówno rówieśników, jak też międzypokoleniowe spotkania są bardzo ważne, gdyż nigdy nie zastąpią spotkań, rozmów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W odpowiedzi na potrzeby łapskich Seniorów, dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym podopiecznych, uczestników, członków z Dziennego Domu SENIOR+, Klubu SENIOR+, Klubu Wolontariusza, Klubu Integracji Społecznej i Akademii Lidera Lokalnego, Świetlicy Socjoterapeutycznej ,,Świat w kolorach” wybudowanie altany to doskonała perspektywa i szansa spotkań międzypokoleniowych i wewnątrzpokoleniowych dla mieszkańców Łap. 

Po wizytach w innych Dziennych Domach i innych instytucjach działających na rzecz Seniorów, dzieci, młodzieży, czy dorosłych Seniorzy z Łap zauważyli potrzebę zaadoptowania pewnych pomysłów na swój grunt, stąd powstał pomysł i inicjatywa związana z zagospodarowaniem terenu obok istniejącego od blisko 6 lat Dziennego Domu SENIOR+ w Łapach. Chcielibyśmy, aby obok naszego budynku powstała duża zabudowana altana mogąca pomieścić minimum 40 osób z ławami i stołami. Dogodna lokalizacja z dala od głównej drogi, od gwaru samochodów, sprzyjałaby użytkowaniu takiego miejsca. W Łapach nie ma takiego miejsca na otwartej przestrzeni, zadaszonego, które chroniłoby ok. 40 osób jednocześnie latem od słońca, zimą od wiatru, czy opadów atmosferycznych. Wybudowanie takiej altany poszerzyłoby zakres prowadzonych zajęć w ramach istniejących placówek: Dziennego Domu SENIOR+, Klubu SENIOR+, Klubu Integracji Społecznej, Klubu Wolontariusza, Akademii Lidera Lokalnego, różnych działań w ramach (OSL) organizowania społeczności lokalnej, a także większą perspektywę i możliwości dla działań podejmowanych w ramach działalności w/w instytucji o zajęcia na świeżym powietrzu. Zwiększyłoby to również integrację wewnątrzpokoleniową z innymi Seniorami zrzeszonymi i niezrzeszonymi oraz międzypokoleniową z dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, dorosłymi jak również seniorami. (…).

Szacunkowy koszt realizacji zadania

100 000,00 zł

5. Rozbudowa strefy dziecięcej aktywności przy SP1 w Łapach

Lokalizacja

Teren Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. Świętego Jana Pawła II w Łapach przy ul. Polnej 9

Opis zadania

Realizacja zadania wynika z potrzeb lokalnej społeczności. Bezpośrednie sąsiedztwo SP nr 1 zamieszkuje liczna grupa rodzin posiadających małe dzieci. Kontynuacja przebudowy przyszkolnego placu spowoduje, iż powstanie nowe, bardziej przyjazne miejsce, w którym rodzice posiadający małe dzieci będą bezpiecznie i aktywnie spędzać czas ze swoimi pociechami. Część placu zostanie przebudowana ze środków Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. Przebudowa pozostałej części jest przedmiotem niniejszego zgłoszenia. Stworzenie nowej nawierzchni placu oraz opaski wokół budynku i chodnika pomiędzy ulicami Polną i Leśnikowską umożliwi organizowanie cyklicznych szkolnych i ogólnodostępnych imprez w lepszych i bardziej dostosowanych warunkach. Zamontowanie markiz tarasowych nad tzw. sceną poprawi jej funkcjonalność i umożliwi organizowanie występów dzieci również w trakcie deszczu. W trakcie imprez będą wykorzystywane zakupione krzesła i ławki, a do codziennego użytku będą przeznaczone ławki parkowe oraz stoły do gry w szachy i chińczyka.

Rozbudowa placu nie niesie ze sobą uciążliwości dla mieszkańców okolicznych budynków mieszkalnych. Plac będzie ogólnodostępny.

Szacunkowy koszt realizacji zadania

100 000,00 zł

6. Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Lokalizacja

Przedszkole Nr 1 z Oddziałami integracyjnymi w Łapach, ul. Polna 27

Opis zadania

Celem projektu jest stworzenie dzieciom bezpiecznego i przyjemnego miejsca do aktywnego spędzania czasu. Projekt zakłada zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-zręcznościowych. Dzieci będą mogły aktywnie i kreatywnie spędzać wolny czas przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa ponieważ wszystkie urządzenia będą posiadać wymagane certyfikaty. 

Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż chcemy, aby wszyscy mieszkańcy Łap mieli możliwość korzystania z jego zasobów. Dzieci oderwane od telewizorów i komputerów będą bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić. Z uwagi na dogodną lokalizację, odgrodzony od ulicy parking - będzie to miejsce bezpiecznej, atrakcyjnej zabawy. Przy wyborze urządzeń istotny był również fakt, że będą z nich korzystały dzieci niepełnosprawne. Zestaw sprawnościowy umożliwi wspólną zabawę dzieciom, bez względu na ich możliwości ruchowe czy też rozwój umysłowy.

Realizacja projektu jest potrzebą wynikającą ze wspólnych rozmów z rodzicami dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapach oraz mieszkańcami Łap zamieszkującymi bloki i domki bezpośrednio sąsiadujące z przedszkolem, a także tych, którzy zamieszkują inne części naszego miasta, a często przebywają w tej okolicy. Projekt zatem powstał w wyniku inicjatywy obywatelskiej.  

Szacunkowy koszt realizacji zadania

100 000,00 zł

7. Zagospodarowanie placu w Łapach - Pluśniakach

 Lokalizacja

Plac gminny przy drodze Łapy - Łapy - Pluśniaki (działka nr 43)

Opis zadania

Zadanie będzie polegało na zagospodarowaniu terenu w celu powiększenia o kolejne zabawki placu zabaw, stworzenie mini siłowni pod chmurką na placu wiejskim we wsi Łapy-Pluśniaki, oraz zakupie stolików i ławek do korzystania na istniejącym placu. Bezpieczny plac zabaw będzie służył nie tylko mieszkańcom Łap-Pluśniaków, ale i użytkownikom, mieszkańcom okolicznych wiosek, jak i samych Łap. Jednocześnie zagospodarowany teren swoim wyglądem i formą zachęci mniej aktywnych mieszkańców do wspólnego spędzania czasu wolnego. W naszej wsi jest dużo dzieci, młodzieży oraz seniorów, którzy mogliby aktywnie, zdrowo i bezpiecznie spędzać razem czas na ogrodzonym placu zabaw, który chcielibyśmy rozbudować o nowe zabawki, urządzenia do ćwiczeń dla osób w różnym wieku oraz doposażyć w stoliki i ławki, których brakuje.

Szacunkowy koszt realizacji zadania

100 000,00 zł

8. Stworzenie miejsca nowoczesnej i aktywnej edukacji przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej

Lokalizacja

Plac przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, działka nr 47

Opis zadania

Stworzenie miejsca aktywnej nowoczesnej i przyjaznej uczniom edukacji w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej umożliwi wielowymiarową edukację dzieci w różnym wieku, zdobywanie nowych umiejętności i praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy. Poszczególne elementy powstałej przestrzeni będą wpływać stymulująco na układ nerwowy oraz pozytywnie oddziaływać na dzieci ucząc ich jak twórczo i aktywnie spędzać wolny czas. Będzie to również pole do popisu dla dziecięcej wyobraźni i kreatywności. Zakup pozostałych elementów wyposażenia miejsca aktywnej edukacji, aktywnego spędzania czasu oraz stworzy miejsce przyjazne dla mieszkańców.

Szacunkowy koszt realizacji zadania

100 000,00 zł

9. Zagospodarowanie terenu Stadionu Miejskiego im. Waldemara Kikolskiego w Łapach – otwarta siłownia zewnętrzna

 Lokalizacja

Stadion Miejski im. Waldemara Kikolskiego, ul. Leśnikowska 18a , 18-100 Łapy

Opis zadania

Celem naszego projektu jest zwiększenie atrakcyjności stadionu miejskiego poprzez montaż dodatkowej infrastruktury sportowej: montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, które posiadają regulowane obciążenie oraz są dostosowane do osób niepełnosprawnych. Instalacja atlasów treningowych z regulowanym obciążeniem pozwoli na korzystanie z nich osobom, które dopiero zaczynają, jak i tym, które mają dłuższy staż treningowy.

Zamontowany zostanie m.in.  trenażer na mięśnie brzucha, trenażer na mięśnie klatki piersiowej czy trenażer na mięśnie ramion – bicepsów.

Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalność Stadionu Miejskiego poprzez nowe zagospodarowanie terenu oraz nowe maszyny i urządzenia. Zadanie pozwoli pobudzić aktywność mieszkańców oraz stworzyć nowe miejsce do rekreacji, wypoczynku i integracji.

Obiekt jest i będzie ogólnodostępny dla mieszkańców. Stadion miejski otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych od zmierzchu do świtu. 

Szacunkowy koszt realizacji zadania

100 000,00 zł

10. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Uhowa

Lokalizacja

Uhowo ul. Szkolna nr działki 165/1

Opis zadania

Zadanie ma na celu stworzenie w pełni wyposażonej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Uhowie i która między innymi propagować będzie wśród mieszkańców pozytywne postawy. Wyremontowana remiza służyć będzie również do organizowania dla mieszkańców spotkań i serii szkoleń związanych z udzielaniem pierwszej pomocy i właściwych zasad oraz postaw związanych z ochroną przeciwpożarową.

Efektem takich działań będzie zmniejszenie zagrożeń i liczby pożarów w naszej gminie, natomiast szkolenia z pierwszej pomocy podniesie świadomość mieszkańców w zakresie ratowania życia i zdrowia.

Szacunkowy koszt realizacji zadania

100 000,00 zł

11. Bezpieczny mieszkaniec gminy Łapy – doposażenie i unowocześnienie sprzętu OSP Łapy - Dębowina

 Lokalizacja

Łapy - Dębowina 129, 18-100 Łapy, Ochotnicza Straż Pożarna

 Opis zadania

Bezpieczeństwo mieszkańców gminy Łapy jest dla nas priorytetem. Dlatego bardzo ważne jest aby jednostka OSP posiadała sprzęt, który pozwoli na profesjonalne działanie na rzecz mieszkańców naszej gminy. Posiadany przez nas sprzęt nie jest w pełni wystarczający do udziału w akcjach mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Sprzęt ratowniczy jest podstawą pracy każdego strażaka. Dzięki pozyskanym środkom strażacy będą dysponować wysokiej jakości sprzętem, który sprawdzi się podczas akcji pożarniczych, jak również w trakcie usuwania zniszczeń po wichurach, wypadkach drogowych itp.

Bardzo istotne jest ratowanie drugiego człowieka, ale również ważne dla nas jest bezpieczeństwo naszych strażaków, a dzięki profesjonalnemu sprzętowi zostanie ono zapewnione.

Pozyskany sprzęt wzbogaci wyposażenie OSP Łapy Dębowina i będzie służył wszystkim mieszkańcom gminy Łapy.

 Szacunkowy koszt realizacji zadania

100 000,00 zł

12. Wykonanie nawierzchni na boisko wielofunkcyjne

Lokalizacja

Teren Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Łupiance Starej, działka numer 96/12

Opis zadania

Przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Łupiance Starej powstanie boisko o nawierzchni betonowej w ramach inicjatywy zgłoszonej do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023. W związku z licznymi prośbami rodziców dzieci i okolicznych mieszkańców, a także ze względu na bezpieczeństwo korzystających z boiska, postanowiliśmy uatrakcyjnić i ulepszyć jego funkcjonowanie poprzez wykonanie nawierzchni wylewanej natryskowej/gumowej. Jest ona wysoko przepuszczalną co oznacza, że umożliwia swobodny odpływ wody, przyśpiesza wysychanie podłoża po deszczu i zapobiega tworzeniu się kałuż, w rezultacie daje możliwość kontynuowania dalszej zabawy, czy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Ponadto amortyzuje wstrząsy, obniża ryzyko urazu stawów  i kontuzji podczas aktywności sportowej i rekreacji. Równomierna, porowata powierzchnia zapobiega poślizgnięciom, jest bezpieczna i przyjemna w kontakcie z ciałem. Proponowane wykonanie nawierzchni na boisko wielofunkcyjne w znacznym stopniu wzbogaci ofertę edukacyjno-sportową naszej placówki. Głównym założeniem jest aktywizacja lokalnej społeczności i dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży i dorosłych. Uatrakcyjnienie nieodpłatnego boiska wielofunkcyjnego poprzez wykonanie nawierzchni gumowej sprawi, że aktywna forma ruchu powinna stać się naturalna potrzebą okolicznych mieszkańców orasz uczniów naszej szkoły do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Szacunkowy koszt realizacji zadania

100 000,00 zł

13. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na ulicy Zdrojowej w Uhowie

Lokalizacja

Ul. Zdrojowa w Uhowie, działka nr 737- obręb Uhowo

Opis zadania

Zadanie polegać będzie na zaprojektowaniu oraz budowie instalacji oświetlenia ulicznego oraz poprawie nawierzchni ul. Zdrojowej w Uhowie. Instalacja ta poprawi bezpieczeństwo poruszania się po ulicy, przy której posadowione są budynki mieszkalne oraz która stanowi połączenie dwóch największych ulic w Uhowie II (ul. 1-go Maja i ul. Mickiewicza). Do tej pory ulica Zdrojowa nie posiada oświetlenia, co utrudnia poruszanie się po niej gdy zapadnie zmrok. Ponadto poruszanie się tą ulicą jest utrudnione ze względu na jej nawierzchnię, która po budowie instalacji kanalizacyjnej po opadach deszczu jest nieprzejezdna – wymaga wyrównania nawierzchni.

Szacunkowy koszt realizacji zadania

100 000,00 zł

14. Zakup materiałów do termoizolacji budynku

Lokalizacja

Roszki – Wodźki 21, 18-100 Łapy

Opis zadania

Zadanie będzie polegało na zakupie materiałów służących do termoizolacji budynku. Wiąże się to z oszczędnością energii cieplnej, przez co obniżą się koszty utrzymania budynku. Dodajmy, że budynek jest miejscem ogólnodostępnym. Korzystać z niego będą mogli wszyscy mieszkańcy naszej gminy. Będzie on pełnił funkcje szkoleniowe i nie tylko.  

Szacunkowy koszt realizacji zadania

100 000,00 zł

15. Budynek gospodarczy na placu rekreacyjnym w Łapach-Korczakach

Lokalizacja

Łapy-Korczaki (działka nr 59) na której znajduje się plac rekreacyjny

Opis zadania

Zadanie zakłada budowę drewnianego budynku gospodarczego o powierzchni do 35 m2 na placu gminnym w Łapach-Korczakach. Budynek będzie miejscem, gdzie będzie można przechowywać rzeczy niezbędne do utrzymania działki. Sołectwo posiada wiele rzeczy, które należy przechowywać w miejscu suchym i bezpiecznym. Budynek będzie dostępny dla mieszkańców Łapy-Korczaki oraz dla mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy wyrażą chęć skorzystania z placu rekreacyjnego, a tym samym z budynku. 

Realizacja zadania wpłynie na atrakcyjność wiejskiego placu rekreacyjnego, a także na wygodę mieszkańców. Ułatwi także organizację spotkań mieszkańców oraz organizowanych imprez. Dzięki temu miejscu sołectwo zyska na popularności, będzie mogło się rozwijać i realizować nowe pomysły.

Szacunkowy koszt realizacji zadania

100 000,00 zł