Łapy

Dziś jest:
sobota, 19.01
-6°C
niedziela, 20.01
-3°C
poniedziałek, 21.01
-5°C
Imieniny:
Henryka i Mariusza
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Miasto i gmina Rada Miejska

III sesja Rady Miejskiej w Łapach

2018-12-11 07:56
Opublikował: Administrator
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) zwołuję III sesję Rady Miejskiej w Łapach w dniu 17 grudnia 2018r. (poniedziałek ) o godz. 15.00 w sali Ośrodka Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2019 r.(Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na 2019 rok. (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego dla gminy Łapy  w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Łapy na lata 2019-2020 (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Części Programowej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łapy na lata 2014-2021 (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Warszawska; Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Gen. W. Sikorskiego; Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2019-2022 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 15. Drugie czytanie projektu budżetu na 2019 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Łapach na 2019 rok.
 18. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady.
 19. Informacja Przewodniczącego na temat interpelacji i zapytań zgłoszonych między sesjami.
 20. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Przyjęcie protokołów nr I/18 i nr II/18 z sesji Rady Miejskiej
 23. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm. ) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się   w dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 17.00. w sali konferencyjnej w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A.

Tematyka  posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Projekty uchwał

Transmisja sesji będzie dostępna: tutaj

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

          Sławomir Jan Maciejewski

 

Podziel się

Najnowsze wiadomości