Łapy

Dziś jest:
piątek, 22.02
-6°C
sobota, 23.02
-6°C
niedziela, 24.02
-1°C
Imieniny:
Marty i Małgorzaty
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Urząd Miejski Praca

Nabór na wolne stanowisko pracy księgowego w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach

2015-07-23 11:59
Opublikował: Administrator
Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach ogłasza o wolnym stanowisku księgowego i naborze kandydatów na to stanowisko.

1. Nazwa i adres jednostki: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych, 18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24.

2. Stanowisko: księgowy.

3. Wymagania niezbędne: 

  1) Obywatelstwo polskie, 
  2) Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe, lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie, lub ekonomiczne studia podyplomowe,
  3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4) Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5) Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe: 

  1) Znajomość przepisów związanych z realizacją zadań na ww. stanowisku, a w szczególności przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzeń Ministra Finansów: w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa …,  w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów…., w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
  2) Znajomość i obsługa programów komputerowych: pakietu MS Office i umiejętność korzystania z poczty elektronicznej,
  3) Umiejętność interpretacji i stosowania aktów prawnych,
  4) Komunikatywność, obowiązkowość, dokładność.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1) Przyjmowanie z jednostek obsługiwanych przez Biuro dokumentów finansowych oraz ich kontrola pod względem formalno-rachunkowym,
  2) Na podstawie prawidłowych dokumentów wystawianie dyspozycji wypłat gotówki,
  3) Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych przy użyciu komputera ksiąg rachunkowych jednostek, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości dla Biura oraz obsługiwanych jednostek, w tym księgowanie zadekretowanych przez głównego księgowego dowodów księgowych,
  4) Analizowanie kont rozrachunkowych, zgodności naliczeń i innych obciążeń z wpłatami na poszczególne rachunki bankowe,
  5) Przygotowywanie danych do sprawozdawczości miesięcznej i rocznej jednostek, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym bilansów jednostkowych,
  6) Comiesięczne uzgadnianie realizacji wydatków z zapisami księgowymi,
  7) Sporządzanie zestawień z realizacji wydatków jednostek do celów analitycznych.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1) Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do sześciu miesięcy,
  2) Wymiar czasu pracy: pełny etat,
  3) Dzienny czas pracy: 8 godzin – od 7.30 do 15.30,
  4) Miejsce pracy: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24,
  5) Wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wyniósł 0%.  

8. Wymagane dokumenty: 

  1) Życiorys z opisem pracy zawodowej,
  2) Uzasadnienie przystąpienia do naboru,
  3) Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
  4) Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie www.lapy.pl w zakładce „Urząd Miejski - Praca”),
  5) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  6) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
  8) Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko księgowego,
  9) Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności – kopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
  10) Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202), obowiązany jest do złożenia wraz z  ww. dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

  1) Termin składania dokumentów: do dnia 7 sierpnia 2015 r. do godz. 15.30,
  2) Miejsce składania dokumentów: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, pokój nr 401,
  3) Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko księgowego w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach”.

10. Inne postanowienia:

  1) Kandydaci, którzy spełnią wymagania niezbędne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji,
  2) Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane,
  3) Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.lapy.pl , Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lapy.podlasie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Miejskiego w Łapach.

Załączniki

  1. Kwestionariusz osobowy
Podziel się

Najnowsze wiadomości