Łapy

Dziś jest:
niedziela, 09.12
5°C
poniedziałek, 10.12
2°C
wtorek, 11.12
0°C
Imieniny:
Wiesławy i Leokadii
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Świąteczna sesja Rady Miejskiej i ... budżet na 2018 rok.

2017-12-21 15:03
Opublikował: Administrator

Radni uchwalili budżet na 2018 rok – świąteczna sesja Rady Miejskiej

 

Na ostatniej w tym roku sesji radni uchwali budżet na 2018 r. To najważniejszy dla samorządu dokument wyznaczający ramy finansowe podejmowanych działań w przyszłym roku. Dochody gminy planowane są na poziomie 102 milionów złotych, a wydatki przekraczają 110 milionów złotych. Przedświąteczna sesja zakończyła się występem jasełkowym dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej i łamaniem się opłatkiem. Na samorządowe spotkanie opłatkowe z radnymi przybyli czterej księża proboszczowie łapskich parafii. Część radnych wyszła z sali przed tym spotkaniem.

 

Budżet na 2018 r. pełen inwestycji

W przedświątecznej atmosferze burmistrz Urszula Jabłońska przedstawiła w krótkiej prezentacji najważniejsze założenia budżetu na 2018 r. We wprowadzeniu powiedziała m.in. o tym, że sytuacja finansowa gminy się poprawia, co pozwala bezpiecznie inwestować. Mówiła, że nastąpił bardzo duży wzrost wpływów z podatków PIT, bo aż o 3 mln zł w stosunku do 2014 r.  Podkreśliła, że dochody gminy planowane są na poziomie ok. 100 mln złotych, z czego aż 20 mln to są dochody majątkowe. To największy budżet od lat. Burmistrz Urszula Jabłońska stwierdziła, że korzystamy z dobrej sytuacji ekonomicznej w kraju.

- Budżet gminy na 2018 r. pod względem finansowym i prawnym został prawidłowo skonstruowany za co bardzo dziękuję pani skarbnik i mojemu zastępcy. To budżet proinwestycyjny, na stabilnym, dobrym poziomie, który pozwala nam bezpiecznie inwestować – mówiła pani burmistrz. – Aby skorzystać maksymalnie z możliwości dotacyjnych na realizację planowanych inwestycji o wartości ponad 35 mln zł musimy racjonalnie, ale jednak, korzystać z innych instrumentów finansowych, w tym kredytów – tłumaczyła burmistrz.

Obok inwestycji gminnych bardzo istotne są przedsięwzięcia centralne. Wsparcie podlaskich posłów, a przede wszystkim Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, przy korzystaniu ze środków z Programu Rozwoju Polski Wschodniej czy na inwestycje sportowe są bardzo cenne. Dlatego też możliwe do realizacji są kolejne kluczowe inwestycje: droga Łapy-Białystok, kryta pływalnia, kompleksowa modernizacja linii kolejowej E75, a także rozbudowa Krajowej Spółki Cukrowej w Łapach. 

Pani burmistrz w swojej prezentacji porównała wskaźniki zadłużenia na przestrzeni ostatnich 5 lat w stosunku udziału zadłużenia do dochodów gminy. Z tego porównania wynika, że  zadłużenie gminy Łapy utrzymuje się na podobnym poziomie od lat. Pani burmistrz odniosła się również do planowanego wskaźnika spłaty długu, który w 2018 r. w stosunku do dopuszczalnego posiada jeszcze 1% bezpieczną rezerwę, a w poprzednich latach np. w 2014 r. ta rezerwa to zaledwie 0,02%. W ten sposób burmistrz Urszula Jabłońska zobrazowała, że planowane zadłużenie jest racjonalne, bezpieczne i zgodne z przepisami poparte także pozytywną rekomendacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

 

Mówiąc o planowanych w 2018 r. inwestycjach m.in. o przebudowie centrum Łap, budowie Domu Kultury, Szkoły Muzycznej i krytej pływalni czy plaży w Uhowie oraz budowie ścieżek rowerowych… i przywołując stan obecny burmistrz Urszula Jabłońska pytała radnych: „Czy mamy to zostawić w takim stanie jak jest? Czy skoro jest dofinansowanie, to czy nie spróbować tego zmienić?”.  

Burmistrz Jabłońska podkreśliła, że są to inwestycje bardzo przemyślane, do których gmina przygotowywała się od lat, nie tylko w tej kadencji. I, że są to inwestycje potrzebne, wynikające z oczekiwań mieszkańców, a w przypadku inwestycji drogowych wybrane podczas konsultacji społecznych w 2015 r. Zapewniła, że inwestycje będą realizowane w 2018 r., ponieważ udało się zapewnić na ten cel dofinansowania. Zwróciła też uwagę na to, że jest to prawdopodobnie ostatnia szansa, aby w tak dużym udziale skorzystać ze środków UE. A w przypadku remontu kolejnego odcinka ul. Polnej z dofinansowania rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 gmina Łapy jako jedna z nielicznych gmin w województwie korzysta  już trzeci rok z rzędu.

- To nie są pomysły tylko naszej kadencji. Są to inwestycje oczekiwane przez mieszkańców od wielu lat – mówiła burmistrz Jabłońska, kończąc swoje wystąpienie. – To nasza wspólna decyzja, decyzja naszego samorządu o tym, że te inwestycje będziemy robili. Mamy na ten cel dofinansowanie, dokumentację techniczną, zezwolenia… Jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani, by te inwestycje realizować. I to co najważniejsze – nasze finanse pozwalają nam sięgnąć po te fundusze i te inwestycje sfinalizować.

Budżet na 2018 r. radni przyjęli zdecydowaną większością głosów. Nikt nie głosował przeciwko. Pięciu radnych wstrzymało się od głosu.

 

Wybory nowego sołtysa

Oprócz przyjęcia budżetu na 2018 rok łapscy radni podjęli uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Łupianka Nowa, który z przyczyn osobistych zrezygnował z tej funkcji.  

 

Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych gminy Łapy na lata 2018-2020

Ponadto przyjęty został „Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych gminy Łapy na lata 2018-2020”. Obowiązek wynika z przepisów prawa.

Zadania wytypowane do realizacji w ramach planu to zadania, których wykonanie pozwoli zaspokoić potrzeby i braki w zakresie infrastruktury, a także na podniesienie standardów usług świadczonych przez spółkę.

 

Uchwały Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

W kolejnych punktach podjęte zostały uchwały związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach: przyjęta została aktualizacja części diagnostycznej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Łapy na lata 2014-2021, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy na 2018r., a także uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta i Gminy Łapy

 

Wyższe stawki ekwiwalentu dla strażaków ochotników

Podczas ostatniej sesji radni zdecydowali także o zmianie stawek ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP. Podjęta uchwała ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym w wysokości 23,00 zł za każdą godzinę udziału, a za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości 6,00 zł za każdą godzinę udziału.  Powyższe stawki nie były aktualizowane od 2010 roku, kiedy to wynosiły odpowiednio 18 zł i 5 zł.

 

Sprawy finansowe

Następnie procedowane były uchwały związane z finansami Gminy Łapy jeszcze na rok 2017. Radni zatwierdzili zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2017-2020 w budżecie gminy na 2017 rok.

Powyższe zmiany dotyczą przede wszystkim:

- przesunięcia wydatków z 2018 r. na 2017 r. w kwocie 831.784,00 zł w ramach przedsięwzięcia „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach”

- wprowadzenia przedsięwzięcia „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach, dla którego łączne nakłady wynoszą 9.479.229,00 zł, przy czym na 2017 r.: 8.658.422, a na 2018 r. – 731.784,00 zł

- zaktualizowania limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia związanego z budową windy w łapskim szpitalu. 

 

 

 

 

 

 • Świąteczna sesja Rady Miejskiej i ... budżet na 2018 rok.
 • Świąteczna sesja Rady Miejskiej i ... budżet na 2018 rok.
 • Świąteczna sesja Rady Miejskiej i ... budżet na 2018 rok.
 • Świąteczna sesja Rady Miejskiej i ... budżet na 2018 rok.
 • Świąteczna sesja Rady Miejskiej i ... budżet na 2018 rok.
 • Świąteczna sesja Rady Miejskiej i ... budżet na 2018 rok.
 • Świąteczna sesja Rady Miejskiej i ... budżet na 2018 rok.
 • Świąteczna sesja Rady Miejskiej i ... budżet na 2018 rok.
 • Świąteczna sesja Rady Miejskiej i ... budżet na 2018 rok.
 • Świąteczna sesja Rady Miejskiej i ... budżet na 2018 rok.
 • Świąteczna sesja Rady Miejskiej i ... budżet na 2018 rok.
 • Świąteczna sesja Rady Miejskiej i ... budżet na 2018 rok.
 • Świąteczna sesja Rady Miejskiej i ... budżet na 2018 rok.
 • Świąteczna sesja Rady Miejskiej i ... budżet na 2018 rok.
 • Świąteczna sesja Rady Miejskiej i ... budżet na 2018 rok.
 • Świąteczna sesja Rady Miejskiej i ... budżet na 2018 rok.
 • Świąteczna sesja Rady Miejskiej i ... budżet na 2018 rok.
 • Świąteczna sesja Rady Miejskiej i ... budżet na 2018 rok.
 • Świąteczna sesja Rady Miejskiej i ... budżet na 2018 rok.
 • Świąteczna sesja Rady Miejskiej i ... budżet na 2018 rok.
 • Świąteczna sesja Rady Miejskiej i ... budżet na 2018 rok.
 • Świąteczna sesja Rady Miejskiej i ... budżet na 2018 rok.
Podziel się

Najnowsze wiadomości